Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu

Cel i uzasadnienie działania

Celami działania są: doskonalenie systemów zarządzania i monitoringu środowiska, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków.

Potrzeba realizacji działania wynika z zapóźnień w zakresie monitorowania środowiska i czynników wpływających na jego stan oraz metod zapobiegania i likwidacji zagrożeń. Istnieje również konieczność zadbania o zachowanie istniejących zasobów naturalnych.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

RPO WM:
Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza
Działanie 2.2 Rozwój e-usług
Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
Działanie 6.1 Kultura
Działanie 6.2 Turystyka

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:
Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
Działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom
Działanie 3.3 Monitoring środowiska
Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej
Działanie 5.2 Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Kod Działania 125. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
Oś 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
Kod Działania 226. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

Przykładowe rodzaje projektów:

Zapobieganie zagrożeniom:

 • regulacja cieków wodnych,
 • tworzenie polderów (w tym zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych,
 • budowa i modernizacja małych zbiorników wielozadaniowych o pojemności mniejszej niż 10 mln m3 i stopni wodnych,
 • utrzymywanie w dobrym stanie rzek oraz związanej z nimi infrastruktury,
 • zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki,
 • budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych (np. wały, przepompownie, poldery, suche zbiorniki),
 • zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom,
 • zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii dla służb ratowniczych,
 • wsparcie techniczne regionalnego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego,
 • monitoring środowiskowy,
 • budowa lub doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i poważnych awarii, w tym wyposażenie w sprzęt specjalistyczny,
 • przedsięwzięcia w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń poważnymi awariami,
 • wprowadzanie systemów wczesnego ostrzegania.


Zapobieganie i zintegrowana kontrola zanieczyszczeń:
Działania związane z realizacją operacji mających na celu upowszechnienie stosowania zintegrowanych systemów zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu: systemów, infrastruktury, urządzeń i technologii służących do: eliminacji i zapobiegania szkodliwych oddziaływań na środowisko, optymalizacji wykorzystania surowców, eliminacji wytwarzania odpadów, ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania ryzyku:

 • przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) i ostoi gatunków na obszarach chronionych z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej,
 • udrażnianie, kształtowanie, odtwarzanie korytarzy ekologicznych (leśnych, rzecznych i innych) umożliwiających przemieszczanie się zwierząt i funkcjonowanie populacji,
 • zahamowanie strat różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach jej organizacji.

 

 

Typ beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,
 • Podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny,
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • Regionalny Zarządy Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska,
 • Komenda Główna oraz komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej,
 • Parki narodowe i krajobrazowe,
 • Spółki wodne i ich związki.

 

 

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 27 000 000 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 22 950 000 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 4 050 000 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 0 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% lub na poziomie wynikającym z właściwego programu pomocy publicznej (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej).

Minimalny wkład własny beneficjenta:

 • 3% - dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna,
 • 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis.


Pomoc publiczna
Pomoc publiczna co do zasady nie wystąpi. Jeśli jednak wystąpi, będzie udzielana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Minimalna/Maksymalna wartość projektu:

 • Regulacja cieków wodnych, tworzenie stopni wodnych (wartość projektu do 40 mln PLN);
 • Tworzenie polderów (w tym zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych (wartość projektu do 40 mln PLN);
 • Utrzymywanie rzek oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie - wartość projektu do 40 mln PLN;
 • Budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych - wartość projektu do 40 mln PLN;
 • Zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki - wartość projektu do 40 mln PLN;
 • Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom - projekty do 4 mln PLN,
 • Monitoring środowiskowy - wartość projektu poniżej 4 mln PLN;
 • Projekty z zakresu zachowania różnorodności gatunkowej, poniżej 400 tys. PLN;
 • Projekty z zakresu ochrony siedlisk poniżej 400 tys. PLN;
 • Projekty budowy przejść dla zwierząt i likwidacji barier poniżej 2 mln PLN.


Forma płatności: Zaliczka, refundacja

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Wydarzenia
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.