Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 5.1 Transport miejski

Cel i uzasadnienie działania

Cel: Poprawa stanu systemów komunikacji publicznej w miastach.

Uzasadnienie: Miasta województwa mazowieckiego stają się coraz mniej atrakcyjne jako miejsca pracy, zamieszkania oraz lokowania inwestycji. W związku z tym istnieje potrzeba wykorzystania potencjału rozwojowego miast dla wzrostu aktywności społeczno-gospodarczej całego regionu m.in. poprzez poprawę jakości usług w zakresie transportu miejskiego. Z działania wyłączono projekty realizowane na obszarze warszawskiego obszaru metropolitalnego. W ramach działania zaplanowano wsparcie ukierunkowane na poprawę stanu mało efektywnego systemu komunikacji publicznej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury, zakup taboru i poprawę jakości usług przewozowych.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

RPO WM:
Priorytet III Regionalny system transportowy
Działanie 3.2 Regionalny transport publiczny

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Oś priorytetowa VII. Transport przyjazny środowisku

Przykładowe rodzaje projektów:

Transport miejski:

 • budowa nowych, przedłużenie lub odnowienie istniejących linii komunikacyjnych transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą;
 • budowa, przebudowa, rozbudowa, wykonywanie robót remontowych lub modernizacja infrastruktury transportu publicznego (zajezdnie, przystanki, zatoki autobusowe);
 • budowa, modernizacja zajezdni wraz z obiektami zawierającymi wszystkie niezbędne dla zajezdni funkcje oraz infrastruktury wraz z zagospodarowaniem terenu (służących prowadzeniu działalności podstawowej tj. bez prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej otwartej na inne podmioty);
 • tworzenie infrastruktury towarzyszącej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska (w tym: sygnalizacja świetlna i akustyczna, pochylnie i windy dla osób niepełnosprawnych przy przejściach wielopoziomowych, budowa kanalizacji teletechnicznej, ekrany akustyczne);
 • budowa zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania ruchem (w tym: monitoring bezpieczeństwa, zakup i montaż systemów sterowania i nadzoru ruchu);
 • budowa kanalizacji teletechnicznej;
 • tworzenie systemów oraz działań technicznych z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej (systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, systemy informacji dla podróżnych, w tym systemy on-line);
 • zakup nowego taboru lub modernizacja środków transportu publicznego.

 

 

Typ beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną posiadające osobowość prawną,
 • Przedsiębiorcy wykonujący zadania jst w zakresie publicznego transportu miejskiego.

 

 

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 17 580 400 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 14 943 340 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 2 637 060 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 0 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% lub na poziomie wynikającym z właściwego programu pomocy publicznej (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej).

Minimalny wkład własny beneficjenta: 3% - dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna.

Pomoc publiczna
Na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Jeśli pomoc publiczna wystąpi, będzie udzielana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Forma płatności: Zaliczka, refundacja

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.