Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 6.2 Turystyka

Cel i uzasadnienie działania

Cel: Zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu.

Uzasadnienie: Na obszarach wiejskich znajdują się cenne obszary przyrodnicze, które są dotychczas w niewielkim stopniu wykorzystane, przede wszystkim ze względu na brak odpowiedniego zagospodarowania i wyposażenia w infrastrukturę turystyczną. W związku z tym w ramach działania wsparcie skierowano na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym infrastruktury rowerowej. Przedsięwzięcia z zakresu informacji i promocji turystycznej umożliwią rozwój sektora turystyki w regionie. Projekty z zakresu turystyki wspierane w ramach priorytetu powinny wykazywać wyraźny wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

RPO WM:
Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości
Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
Działanie 5.2 Rewitalizacja miast

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Oś priorytetowa 4. Leader
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
Oś priorytetowa 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Przykładowe rodzaje projektów:

Promowanie walorów przyrodniczych:

 • działalność promocyjna (przygotowanie programów rozwoju oraz promocji markowych produktów turystycznych regionu w tym m.in. wykonanie analiz, ekspertyz, badań rynkowych i marketingowych, inwentaryzacja oraz ocena potencjału turystycznego,
 • określenie produktów markowych, rynków promocji, narzędzi i technik promocyjnych,
 • udział w targach i imprezach promocyjnych, w tym udział w targach turystycznych, których celem jest promocja atrakcyjności turystycznej regionu.


Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego:

 • budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i remont bazy noclegowej i gastronomicznej oraz obiektów przeznaczonych na turystykę biznesową,
 • budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i remont obiektów i miejsc przeznaczonych na działalność sportową i rekreacyjną, w tym infrastruktury okołoturystycznej,
 • tworzenie i rozwój parków tematycznych,
 • realizacja nowych produktów turystycznych,
 • usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych jako element projektu.


Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych:

 • systemy/centra/ośrodki informacji turystycznej (w tym przygotowanie nieodpłatnych materiałów i publikacji służących informacji turystycznej jako element projektu),
 • tworzenie i rozwój platform informatycznych i baz danych, jako elementów systemu informacji turystycznej (w tym, systemy e-informacji turystycznej),
 • trasy i szlaki turystyczne oraz infrastruktura okołoturystyczna,
 • tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych.


Ścieżki rowerowe:

 • budowa lub wyznaczenie wydzielonych dróg dla rowerów (w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i śluz rowerowych),
 • wytyczenie dróg rowerowych (w tym: wydzielenie drogi rowerowej, wyznaczenie śluz rowerowych, przejazdy rowerowe przez skrzyżowanie), jako element projektu: sygnalizacja i oznakowanie drogowe,
 • jako element projektu: miejsca parkingowe dla rowerów, kładki i tunele pieszo-rowerowe, oświetlenie tras rowerowych, przebudowa schodów na pochylnie z wykorzystaniem dla rowerzystów.

 

 

Typ beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • Parki narodowe i krajobrazowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • Instytucje kultury,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Przedsiębiorcy sektora turystyki,
 • Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

 

 

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 171 625 000 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 77 350 000 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 13 650 000 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 80 625 000 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% lub na poziomie wynikającym z właściwego programu pomocy publicznej (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej).

Minimalny wkład własny beneficjenta:

 • 3% - dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna,
 • 40% - w przypadku udzielania udzielania pomocy na inwestycje w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,
 • 40% - w przypadku udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej,
 • 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis.


Pomoc publiczna
Na poziomie wynikającym z:

 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.


Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia
Na obszarach objętych PROW 2007-2013.
Beneficjent: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego.
Małe projekty infrastrukturalne:

 • o wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 500 tys. zł,
 • o wartości (kwocie) dofinansowania poniżej 500 tys. zł tylko w przypadku, gdy beneficjent nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 tys. zł, a kolejny projekt beneficjenta z tej miejscowości ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW).

Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została zawarta z nim umowa w ramach PROW.
Na obszarach nie objętych PROW wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw bez minimalnej wielkości wsparcia, każda działalność w zakresie turystyki.
Na obszarach objętych PROW wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw działających w sektorze turystyki:

 • w zakresie działalności wykraczającym poza zakres PKD wskazany w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - bez minimalnej wielkości wsparcia,
 • w zakresie działalności wskazanej w ww. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kwota dofinansowania wynosi powyżej 300 tys. zł z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS.

Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została zawarta z nim umowa w ramach PROW.

Forma płatności: Zaliczka, refundacja

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Wydarzenia
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.