MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Inicjatywa JESSICA

Mechanizm finansowy JESSICA polega na przekazaniu części alokacji programu operacyjnego do Funduszu Powierniczego, a następnie dofinansowaniu z Funduszu Powierniczego Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM). FROM to fundusze inwestujące w partnerstwa publiczno-prywatne i inne projekty miejskie poprzez zwrotne instrumenty finansowe, m.in. poprzez kredyty, gwarancje, wkłady kapitałowe etc. udzielane na atrakcyjnych warunkach.

Główne założenia JESSICA

Podpisanie Umowy o Finansowanie Funduszu Powierniczego JESSICA - kilknij tutaj

Na Inicjatywę JESSICA w Województwie Mazowieckim przeznaczone zostało 40 mln EUR tj. 159 948 000,00 PLN. Środki te pochodzić będą z  następujących Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013:

Działanie 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym” - 23 521 764,70 PLN, tj. 5 882 352,94 EUR. Kwota ta uwzględnia środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 19 993 500,00 PLN, tj. 5 milionów EUR, jak również krajowe środki uzupełniające w kwocie 3 528 264,70 PLN, tj. 882 352,94 EUR.

Działanie 4.3 “Ochrona powietrza, energetyka” - 68 213 117,65 PLN, tj.17 058 823,53 EUR. Kwota ta uwzględnia środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 57 981 150,00PLN, tj. 14,5 miliona EUR, jak również krajowe środki uzupełniające w kwocie 10 231 967,65  PLN, tj. 2 558 823,53 EUR.

Działanie 5.2 “Rewitalizacja miast” - 68 213 117,65 PLN, tj. 17 058 823,53 EUR. Kwota ta obejmuje środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 57 981 150,00PLN, tj. 14,5 miliona EUR, jak również krajowe środki uzupełniające w kwocie 10 231 967,65  PLN, tj. 2 558 823,53 EUR.

Potencjalne projekty

Co do zasady projekty realizowane w ramach Inicjatywy JESSICA powinny generować dochód. Ponadto, ze względu, iż inicjatywa JESSICA wykorzystuje część alokacji regionalnego programu operacyjnego projekty realizowane w ramach ww. inicjatywy muszą spełniać wszelkie wymagania z niego wynikające.

W ramach Inicjatywy JESSICA na Mazowszu na wsparcie mogą liczyć projekty z zakresu rewitalizacji miast, ochrony powietrza, bezpieczeństwa energetycznego, projekty dotyczące energii odnawialnej oraz projekty wpierające powiązania kooperacyjne o znaczeniu regionalnym.

Inicjatywa JESSICA jest dostępna zarówno dla projektów realizowanych przez podmioty publiczne, w partnerstwie publiczno-prywatnym, jak i tych realizowanych wyłącznie przez sektor prywatny.

Przykładowe potencjalne projekty z zakresu energetyki:termomodernizacje budynków, zarządzanie energią w miastach, instalacje solarów w budynkach, podniesienie jakości dostarczania ciepła, wymiana oświetlenia w miastach na energooszczędne, modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych etc.

Przykładowe potencjalne projekty z zakresu rewitalizacji miast:renowacja i adaptacja budynków na cele np. mieszkaniowe, biurowe, rewitalizacja terenów poprzemysłowych,renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, adaptacja, rekonstrukcja i renowacja budynków, przestrzeni publicznej oraz terenów przyległych dla celów edukacyjnych i społecznych; adaptacja, rekonstrukcja lub renowacja infrastruktury związanej z rozwojem turystyki, rekreacji i kultury; adaptacja, rekonstrukcja lub renowacja budynków, obiektów, dawnego wyposażenia przemysłowego oraz wojskowego i rozwój okolicznych terenów w celu nadania im nowych funkcji: usługowych, turystycznych, rekreacyjnych lub edukacyjnych; renowacja i rekonstrukcja infrastruktury technicznej, włącznie z: konstrukcją i naprawą systemów kanalizacyjnych oraz innych urządzeń wykorzystywanych do oczyszczania, gromadzenia, usuwania i transportu ścieków; organizacja przestrzeni publicznej: regeneracja i rozwój przestrzeni publicznej, włącznie z renowacją lub rekonstrukcją: placów, rynków, parków, placów zabaw, toalet publicznych, architektury krajobrazu miejskiego (np. tarasy, fontanny, ławki); miejsc poświęconych rekreacji oraz obszarów zielonych; utworzenie stref bezpieczeństwa oraz stref przeciwdziałania przestępczości w rejonach miejskich narażonych na patologie społeczne, włączając: konstrukcję lub renowację oświetlenia, zakup i wdrożenie systemów monitoringu

Przykładowe potencjalne projekty z zakresu wsparcia powiązań kooperacyjnych:wsparcie istniejącej bądź utworzenie inicjatywy klastrowej o charakterze regionalnym.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Inicjatywy JESSICA prosimy o kontakt z Panem Marcinem Wajdą (e-mail: marcin.wajda@mazovia.pl,
nr tel.: 22 511 74 04) – pracownikiem Departamentu Rozwoju Regionalnego i  Funduszy Europejskich UMWM lub Panem Michałem Kopeć  ( e-mail:michal.kopec@bgk.com.pl,
nr tel.: 22 522 94 57) – pracownikiem Banku Gospodarstwa Krajowego.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44