MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

59,5 MLN ZŁ Z UE DLA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

- Można śmiało powiedzieć, że Mazowsze jest liderem pod względem ilości uczelni wyższych i jednostek naukowo-badawczych. Ok. 30 proc. potencjału badawczo-rozwojowego mieści się właśnie w naszym regionie. Niestety, ciągle nie możemy konkurować w tym zakresie z dużymi, światowymi ośrodkami badawczymi. Mam nadzieję, że realizacja tego projektu pozwoli nam zbliżyć się do światowych standardów i rozpocząć owocną współpracę pomiędzy sferą badawczą a przemysłem - podkreślił marszałek Adam Struzik.

- Podpisana dzisiaj preumowa to gwarancja przekazania funduszy unijnych na wsparcie ośrodka o wysokim potencjalne badawczym. Ten wysoce innowacyjny projekt zacieśni powiązania pomiędzy nauką, a gospodark ą - dodał wicemarszałek Marcin Kierwiński.

Celem projektu Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej jest stworzenie ośrodka badawczego, który będzie zintegrowany lokalizacyjnie i funkcjonalnie
z sąsiednim „Centrum Innowacji Filtrowa 1a". Inwestycja obejmie swoim zakresem całą sferę związaną z procesem innowacji - począwszy od wyszukiwania najbardziej innowacyjnych efektów prac badawczych, a skończywszy na świadczeniu usług w oparciu o laboratoria badawcze. Dopełnieniem oferty Centrum będą usługi związane z inkubacją nowopowstałych przedsiębiorstw, świadczone przez sąsiednie Centrum Innowacji Filtrowa 1a.

Centrum powstanie na terenie Politechniki Warszawskiej na terenie tzw. kampusu BIS, zlokalizowanego pomiędzy ulicą Nowowiejską, a Aleją Armii Ludowej. Powierzchnia budynku wyniesie około 12.000 m2, w tym 10.000 m2 powierzchni użytkowej oraz około 2.000 m2 powierzchni towarzyszącej. Budynek będzie tworzył zintegrowaną całość z projektem „Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Innowacji Filtrowa 1a", realizowanym przez Urząd Miasta st. Warszawy.

W Centrum znajdą się m.in. centrum badań rynku, centrum badań nad związkami kooperacyjnymi i clusteringiem czy centrum doradztwa w zakresie zarządzanie technologiami. Skupiony charakter inwestycji wynika z konieczności efektywnego wykorzystania powierzchni działek. Centrum zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy.

Projekt uzyska dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 z Działania 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44