MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Nasza rola

Do zadań Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) należą w szczególności:

 1. przygotowywanie i aktualizacja opisów procedur i podręczników wdrażania RPO WM zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej i przekazywanie ich do Instytucji Zarządzającej celem ich zatwierdzenia;

 2. współpraca z Instytucją Zarządzającą w przygotowywaniu szczegółowego opisu Priorytetów RPO WM;

 3. przygotowywanie wzorów wniosków aplikacyjnych, umów i innych dokumentów dla beneficjentów zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej;

 4. opracowywanie rocznej i wieloletniej prognozy wydatków w ramach Priorytetu i przekazywanie ich do Instytucji Zarządzającej;

 5. prowadzenie procedur konkursowych służących wyłonieniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektów, które będą dofinansowane w ramach RPO WM;

 6. przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie projektów;

 7. dokonywanie płatności ze środków RPO WM na rzecz beneficjentów;

 8. monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu w realizacji projektów i weryfikacja sprawozdań i wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów;

 9. kontrola realizacji poszczególnych projektów dofinansowanych w ramach RPO; WM

 10. odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom;

 11. prowadzenie systemu rejestrowania i przechowywania w formie elektronicznej szczegółowych rejestrów księgowych dla każdego projektu oraz gromadzenia danych niezbędnych dla zarządzania finansowego, monitoringu, weryfikacji, audytów i oceny;

 12. prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania realizacji projektów i priorytetów,

 13. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych;

 14. przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektów przez okres 3 lat od daty zamknięcia projektu;

 15. realizacja zadań związanych z wykorzystaniem środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WM.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44