MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Słownik pojęć Regionalnego Programu Operacyjnego

SŁOWNICZEK

SKRÓT

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFRR

Fundusze Europejskie

FE

Główny Punkt Informacyjny z siedzibą w Warszawie

GPI

Instytucja Pośrednicząca 2-ego stopnia (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych)

IP2

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Mazowieckiego (Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, działający w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego)

IZ RPO WM

Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
w zakresie informacji i promocji

IK NSRO

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego

KM RPO WM

Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności

Księga Wizualizacji NSS

Lokalne Punkty Informacyjne z siedzibami w: Radomiu, Siedlcach, Ciechanowie, Ostrołęce i Płocku

LPI

Małe i średnie przedsiębiorstwa

MSP

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

MJWPU

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

MRR

Narodowa Strategia Spójności

NSS

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

NSRO

„Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Plan komunikacji / PK

Porozumienie dotyczące powierzenia części zadań związanych z realizacją RPO WM nr SR.II./1/11, przyjęte uchwałą nr 1639/70/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 9 sierpnia 2011 r.

Porozumienie

Porozumieniem w sprawie funkcjonowania na terenie województwa mazowieckiego sytemu informacji o Funduszach Europejskich
nr DIP/BDG-II/POPT/550/09/10 z dn. 06.09.2010 r.

Porozumienie PI

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

PO PT

Program Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Program RPO WM

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

RPO WM

Roczny plan działań informacyjno-promocyjnych

Roczny plan działań/ RPD

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013

Strategia

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku uchwalona w dniu 29 maja 2006 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

Strategia Rozwoju/ SRWM

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM)

Uszczegółowienie RPO WM

Unia Europejska

UE

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych

WIS

Wytyczne dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Wytyczne dla beneficjentów

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji z dnia 10 czerwca 2010 r.

Wytyczne

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

ZPORR

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44