MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Nabór w ramach Priorytetu I, Działanie 1.5, RPOWM/1.5/1/2010 - Konkurs zamknięty bez preselekcji

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości dotyczy projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie prowadzące działalność gospodarczą.

Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/1.5/1/2010 przeznaczona jest kwota 16 000 000 EURO.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, dostępnym na stronach internetowych: www.mazowia.eu, www.mazovia.pl.

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście oraz za pośrednictwem kuriera/poczty od 30 czerwca 2010 r. do 14 lipca 2010 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków, w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 14 lipca 2010 r. o godzinie 16.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.

Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mazowia.eu.

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w MJWPU, w Punkcie kontaktowym, infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

Uwaga!
Wychodząc naprzeciw Beneficjentom Zarząd Województwa Mazowieckiego decyzją z dnia 29.06.2010 r. zniósł ograniczenie dla udziału w konkursie projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy.
O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie prowadzące działalność gospodarczą.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44