MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Nabór wniosków do Działania 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W terminie od 31 maja do 29 lipca 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 RPO WM.

 

Termin składania wniosków: od 31 maja 2011 r. do 29 lipca 2011 r., od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 16:00. Ostateczny termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu upływa z dniem 29 lipca 2011 r. o godz. 16:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: pierwszy kwartał 2012 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa będą opublikowane na stronie internetowej MJWPU: www.mazowia.eu.

Miejsce składania wniosków: wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w Punkcie Przyjmowania Wniosków, w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków: beneficjent składa wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek o dofinansowanie projektu można dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Punkt Przyjmowania Wniosków ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Kto może składać wnioski: fundusze pożyczkowe jako osoby prawne, które nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe, utrzymując odpowiedni poziom kapitału oraz uchwałą właściwego organu utworzyły wyodrębniony księgowo fundusz.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie: wsparcie funduszy pożyczkowych.

 

Kryteria wyboru projektów: ocena projektów odbywa się w oparciu o kryteria wyboru finansowanych operacji, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WM, określone w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu i dostępnym na stronie internetowej MJWPU: www.mazowia.eu.

 

Procent dofinansowania projektu: w ramach konkursu realizowane będą projekty bez pomocy publicznej, gdzie maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 100%.

 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 19 000 000 PLN.

Kwota środków przeznaczona na konkurs: zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego harmonogramem naboru wniosków, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/1.4/1/2011 przeznaczona jest alokacja w wysokości 5 000 000 euro.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Szczegółowe informacje w zakresie procedury odwoławczej zawarte zostały w dokumencie: Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zamieszczonym na stronie internetowej MJWPU: www.mazowia.eu.

Ważne informacje: szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków znajdują się w regulaminie konkursu oraz w innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów finansowanych operacji, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych: www.mazowia.eu.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44