MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Uchwała w sprawie warunkowego, w zależności od dostępnej alokacji, wyboru projektu złożonego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej- Szpital Powiatowy w Wołominie pn. Budowa obiektu przeznaczonego na stworzenie Centrum Dializacyjnego w Wołominie pozytywnie zweryfikowanego pod względem oceny wykonalności, merytorycznej – szczegółowej oraz strategicznej znajdującego się na liście rezerwowej w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (IWIPK), Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” wraz z załącznikiem, która w dniu 27.09.2016 została przyjęta przez ZWM.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44