MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę w sprawie warunkowego, w zależności od dostępnej alokacji, wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności, merytorycznej – szczegółowej oraz strategicznej znajdujących się na liście rezerwowej w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (IWIPK), Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44