Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Informacja dla Beneficjentów „Dużych projektów” w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

Informacja dla Beneficjentów „Dużych projektów” w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Ze względu na szczególny charakter projektów dużych i związaną z tym konieczność uzyskania akceptacji projektu przez Komisję Europejską, niezbędnym elementem w procesie ubiegania się o dofinansowanie projektu jest „Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art. 39 – 41 rozporządzenia (we) nr 1083/2006”, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Wzór formularza wniosku został opracowany przez Komisję Europejską i stanowi załącznik XXI/XXII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

Z uwagi na fakt, iż jednym z ważniejszych elementów przekazywanych Komisji Europejskiej wraz z wnioskiem o potwierdzenie wkładu finansowego są wyniki studium wykonalności, IZ RPO WM 2007 – 2013 informuje, że w celu standaryzacji procesu przygotowywania dużych projektów w ramach RPO WM 2007 - 2013 oraz przede wszystkim skrócenia procesu ich oceny na szczeblu regionalnym, sugeruje się aby beneficjenci korzystali z opracowanych przez ekspertów inicjatywy JASPERS wzorów dokumentów pn. „Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (dla dużych projektów)”.

Wzory dokumentów pn. „Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (dla dużych projektów)” zostały opracowane oddzielnie dla następujących sektorów, tj. dla projektów z zakresu:

 • infrastruktury drogowej
  Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (dla dużego projektu) dla projektów infrastruktury drogowej,
 • infrastruktury lotniskowej
  Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (dla dużego projektu) dla projektów infrastruktury lotniskowej,
 • transportu publicznego
  Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (dla dużego projektu) dla projektów transportu publicznego,
 • infrastruktury kolejowej (tabor)
  Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (dla dużego projektu) dla projektów kolejowych taborowych.

 

Uwaga!
W przypadku dużych projektów z innych niż ww. zakresów, sugeruje się wykorzystanie zapisów mających charakter ogólny, nie wynikających ze specyfiki inwestycji.

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.