Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Od 31 lipca 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU ) przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” – „Rekultywacja składowisk odpadów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Opublikowano: 2013-07-26

 

 

 Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi – Rekultywacja składowisk odpadów

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:  
 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w Punkcie Przyjmowania Wniosków MJWPU, od 31 lipca 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. Ostateczny termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie upływa w dniu 30 sierpnia 2013 r. o godz. 16.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – pierwszy kwartał 2014 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa będą opublikowane na stronie internetowej MJWPU www.mazowia.eu

Miejsce składania wniosków: 

W siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie – Punkt Przyjmowania Wniosków.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wysyła elektroniczną wersję wniosku o  dofinansowanie za pośrednictwem systemu Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny, natomiast wniosek o dofinansowanie w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu należy dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Punkt Przyjmowania Wniosków ul. Jagiellońska 74,
03-301 Warszawa.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

 • podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,

 • podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,

 • podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

O dofinansowanie w ramach konkursu RPOWM/4.2/1/2013 mogą się ubiegać wnioskodawcy realizujący jedynie projekty zmierzające do zamykania
i rekultywacji istniejących składowisk odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne.

Kryteria wyboru projektu:

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dostępnym na stronie internetowej www.mazowia.eu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz realizowanych w ramach pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, a dla projektów realizowanych w ramach pomocy publicznej zgodnie z pułapem wynikającym z odpowiedniego wyliczenia wysokości rekompensaty, jednak nie więcej niż 85%.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

1 500 000 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 

1 500 000 EUR*

 

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie:

http://archiwum.rpo.mazowia.eu/aktualny-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-i-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie/aktualny-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-i-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie.html

Wzór umowy o dofinansowanie:

http://archiwum.rpo.mazowia.eu/g2/oryginal/2013_03/0e89d42339c0c093209f8e0e7378646b.docx

 

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Beneficjentom przysługuje prawo do następujących środków odwoławczych:

 • etap przedsądowy: protest – rozpatrywany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, tj. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych;

 • etap sądowy:

 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – po otrzymaniu informacji o oddaleniu protestu przez MJWPU, rozumianym jako wyczerpanie środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego – wyłącznie w zakresie zgodności
  z prawem czynności dokonywanych w zakresie oceny projektów.

 • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, której prawo
  wniesienia przysługuje zarówno wnioskodawcy, jak i IZ RPO WM oraz
  MJWPU.

Szczegółowe informacje w zakresie procedury odwoławczej zawarte zostały w dokumencie: Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zamieszczonym na stronie internetowej MJWPU www.mazowia.eu.

Ważne informacje:

 • W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek

o dofinansowanie.

 • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2014 r.

 • W ramach konkursu będą mogły być realizowane projekty:

 • bez pomocy publicznej,

 • w ramach pomocy de minimis – na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych,

 • z pomocą publiczną – w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 lipca 2012 r. w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami oraz na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu
  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym oraz pod warunkiem przedstawienia wyliczenia rekompensaty przez wnioskodawców ubiegających się o wsparcie.

 • Początek okresu kwalifikowania wydatków: od 01.01.2010 r.,

 • W ramach niniejszego konkursu wydatkami niekwalifikowanymi są m.in.:

 • zakup nieruchomości niezabudowanej,

 • zakup nieruchomości zabudowanej lub lokalu,

 • zakup środków transportu, np. na cele transportu odpadów (grupa 7,
  zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie projektów znajdują się w regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu.

 

Linki

www.mazowia.eu

*Przewalutowania dokonuje się według kursu z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków unijnych.

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.