Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Informacja dotycząca planowanego naboru w ramach Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” – „Rekultywacja składowisk odpadów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Opublikowano: 2012-08-01

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków na rok 2012 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje nabór w okresie sierpień - październik 2012 r. wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1) Nabór zostanie przeprowadzony w trybie konkursu zamkniętego bez preselekcji,

2) W konkursie obowiązuje zasada „jeden beneficjent - jeden projekt",

3) Alokacja na konkurs wyniesie 4 mln EUR, z możliwością zwiększenia tej kwoty w miarę dostępnych środków w Działaniu,

4) Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2014 r.,

5) Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

6) W ramach konkursu beneficjentami wsparcia mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,
 • podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny.

RODZAJE PROJEKTÓW:

7) O dofinansowanie mogą się ubiegać Wnioskodawcy realizujący jedynie projekty zmierzające do zamykania i rekultywacji istniejących składowisk odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne.

8) Wspierane będą przedsięwzięcia zapisane w aktualnym Wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla Mazowsza, obsługujące do 150 tys. mieszkańców, nieobjęte zakresem pomocy PROW.

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA PROJEKTÓW ORAZ KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW:

9) Projekty będą mogły być realizowane:

- bez pomocy publicznej,

- w ramach pomocy de minimis - na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 236, poz. 1562),

- z pomocą publiczną - w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 lipca 2012 r. w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami oraz na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty
z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym oraz pod warunkiem przedstawienia wyliczenia rekompensaty przez Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie.

10) Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz realizowanych w ramach pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, a dla projektów realizowanych w ramach pomocy publicznej zgodnie z pułapem wynikającym
z odpowiedniego wyliczenia wysokości rekompensaty, jednak nie więcej niż 85%.

11) Maksymalna wartość dofinansowania - 4 mln PLN.

12) Maksymalna wartość projektu - do 20 mln PLN.

13) W ramach niniejszego konkursu wydatkami niekwalifikowanymi są m.in.:

 • zakup nieruchomości niezabudowanej,
 • zakup nieruchomości zabudowanej lub lokalu,
 • zakup środków transportu, np. na cele transportu odpadów.

14) Początek okresu kwalifikowania wydatków - od 01.01.2007 r.

Szczegółowe informacje umieszczone będą w regulaminie konkursu, dostępnym przed rozpoczęciem naboru w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.