Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Planowany nabór wniosków w ramach Działania 4.2 "Ochrona powierzchni ziemi" - "Dostosowanie istniejących zakładów zagospodarowania odpadów do obowiązujących przepisów" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Opublikowano: 2013-08-14

Informacja w sprawie założeń ramowych dla konkursu nr RPOWM/4.2/2/2013 w ramach Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” – „Dostosowanie istniejących zakładów zagospodarowania odpadów do obowiązujących przepisów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków na rok 2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje nabór w okresie wrzesień - październik 2013 r. wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 • nabór zostanie przeprowadzony w trybie konkursu zamkniętego bez preselekcji;

 • w konkursie obowiązuje zasada „jeden beneficjent – jeden projekt”;

 • wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego;

 • okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca 2015 r.;

 • alokacja na konkurs wyniesie 2,5 mln EUR;

 • maksymalna wartość dofinansowania – 2,5 mln PLN;

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

W ramach konkursu beneficjentami wsparcia mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

 • podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno–prywatnym,

 • podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,

 • podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny,

 • przedsiębiorstwa,

RODZAJE PROJEKTÓW:

 • Konkurs jest przewidziany dla projektów polegających na dostosowaniu istniejących zakładów zagospodarowania odpadów do obowiązujących przepisów, w tym budowa nowych, modernizacja i rozbudowa istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji zastępczych przetwarzania odpadów w celu uzyskania statusu RIPOK.

 • Wspierane będą przedsięwzięcia zapisane w aktualnym Wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla Mazowsza, obsługujące do 150 tys. mieszkańców, nieobjęte zakresem pomocy PROW.

 

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA PROJEKTÓW ORAZ KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

 • Projekty będą mogły być realizowane:

 • bez pomocy publicznej;

 • w ramach pomocy de minimis – na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 236, poz. 1562);

 • z pomocą publiczną – w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 lipca 2012 r. w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami oraz na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty
  z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym oraz pod warunkiem przedstawienia wyliczenia rekompensaty przez wnioskodawców ubiegających się o wsparcie.

 • Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz realizowanych w ramach pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, a dla projektów realizowanych w ramach pomocy publicznej zgodnie z pułapem wynikającym
  z odpowiedniego wyliczenia wysokości rekompensaty, jednak nie więcej niż 85%.

 • Koszty związane z zakupem środków transportu (grupa 7 zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych) są wydatkiem niekwalifikowanym.

 • Początek okresu kwalifikowania wydatków – od 01.01.2010 r.

Szczegółowe informacje umieszczone będą w regulaminie konkursu, dostępnym przed rozpoczęciem naboru w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74,
03-301 Warszawa, oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu.


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.