Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Informacja dotycząca planowanego naboru w ramach Działania 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Opublikowano: 2011-11-09

Informacja dotycząca planowanego naboru w ramach Działania 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków na rok 2011 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 • Nabór zostanie przeprowadzony w trybie konkursu otwartego.
 • W ramach konkursu wspierane będą powiązania kooperacyjne o charakterze regionalnym, zarówno już istniejące, jak i dopiero zamierzające powstać.
 • W ramach konkursu beneficjentem (koordynatorem klastra) może być osoba prawna: przedsiębiorca, jednostka naukowa, szkoła wyższa, organizacja pozarządowa, instytucja otoczenia biznesu prowadząca powiązania kooperacyjne.
 • Wsparcie może być udzielone koordynatorowi powiązania kooperacyjnego na tworzenie i rozwój klastra składającego się z co najmniej 5 przedsiębiorców, którzy będą mogli współpracować z instytucjami sfery B+R zarówno z terenu kraju jak i zagranicy.
 • Minimum 50%, ale nie mniej niż 5 podmiotów funkcjonujących w ramach klastra (w tym koordynator klastra) musi posiadać siedzibę na terenie województwa mazowieckiego.
 • W przypadku rozwoju istniejącego klastra, beneficjent zobowiązany jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie dołączyć umowę klastra, zawartą pomiędzy koordynatorem klastra a podmiotami wchodzącymi w skład powiązania kooperacyjnego, która określać będzie prawa i obowiązki uczestników klastra. W przypadku klastra dopiero tworzonego dopuszczalne jest w momencie składania wniosku, przedłożenie listu intencyjnego stanowiącego podstawę dalszej współpracy koordynatora oraz podmiotów będących w powiązaniu kooperacyjnym, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu dostarczenie właściwej umowy klastra.
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 6 mln zł.
 • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć: 31.12.2013 r. (w szczególnych przypadkach za zgodą Instytucji Zarządzającej może on zostać wydłużony na etapie realizacji projektu).

 

PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW:

 • Przygotowanie wspólnego produktu oraz/lub usługi i ich wprowadzenie na rynek.
 • Zakup środków trwałych na rzecz wspólnych działań klastrowych.
 • Budowa infrastruktury badawczo – rozwojowej na potrzeby działalności klastra.
 • Przeprowadzenie badań wykorzystywanych przez członków klastra.
 • Doradztwo z zakresu opracowania planów i strategii rozwoju klastra.
 • Organizowanie konferencji, seminariów, spotkań mających na celu promocję klastra oraz branży, w której działa klaster.
 • Działania promocyjne klastra w celu pozyskania nowych podmiotów, m.in. poprzez udział w targach oraz misjach biznesowych zarówno o charakterze krajowym, jak i zagranicznym.
 • Budowanie wspólnej marki umożliwiającej wprowadzenie technologii oraz produktów na rynek.
 • Wymiana wiedzy oraz technologii w ramach klastra.

 

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW ORAZ INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA:

 

 • W ramach konkursu realizowane będą projekty objęte i nie objęte pomocą publiczną.
 • Projekty w ramach pomocy publicznej oraz pomocy de minimis realizowane będą odpowiednio na podstawie:
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych                                           (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1599);
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z  dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1549);
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562).
 • Początek okresu kwalifikowalności wydatków w projektach: po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, z wyjątkiem wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej, które mogą rozpocząć się po dniu 01.01.2009 r.
 • W ramach konkursu wydatki związane z robotami budowlanymi będą mogły być finansowane do wysokości maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych.
 • Maksymalny poziom dofinansowania:
  • dla projektów objętych pomocą publiczną - zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem;
  • dla projektów nieobjętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis: 85%.

Szczegółowe informacje umieszczone będą w regulaminie konkursu, dostępnym w dniu rozpoczęcia naboru w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa oraz na stronie internetowej: www.mazowia.eu.

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.