Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Opłaty za korzystanie ze środowiska

przejmie informujemy, że każdy podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany do przestrzegania zasady „zanieczyszczający płaci”. Dotyczy to również Beneficjentów starających się o wsparcie ze środków UE.

Wywiązanie się z tego obowiązku regulują przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, ze zm.). Zasady naliczania i uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska zostały określone w Dziale II, Tytule V „Środki finansowo prawne” ww. ustawy.

Opłaty za korzystanie ze środowiska, stanowiące środki finansowo-prawne ochrony środowiska, są taką samą należnością publiczno-prawną, jak podatki lub składki ZUS.

Opłaty za korzystanie ze środowiska obejmują:

 1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 2. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 3. Pobór wód podziemnych i powierzchniowych;
 4. Składowanie odpadów.

Do ponoszenia ww. opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska:

 1. przedsiębiorca oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
 2. jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą,
 3. osoba fizyczna niebędąca podmiotem określonym w pkt 1, korzystająca ze środowiska w zakresie, w zakresie wymagającym pozwolenia.


Z przestrzeganiem zasady „zanieczyszczający płaci”, lecz dotyczącej mniejszej grupy podmiotów, wiąże się również stosowanie się do przepisów:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z późn. zm.) – dotyczącej wprowadzania na rynek krajowy substancji kontrolowanych;
 • ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) – dotyczącej wywiązywania się z opłaty produktowej.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska podmiot korzystający ze środowiska, ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i przedkłada właściwemu miejscowo Marszałkowi Województwa wykazy zawierające informacje i dane umożliwiające ustalenie wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.

W związku z powyższym, informujemy, iż wywiązywanie się z przedmiotowego obowiązku przez Beneficjentów korzystających ze środowiska, będzie podlegało kontroli w okresie przed podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków EFRR oraz stanowiło warunek uzyskania ww. dofinansowania.

Szczegółowe informacje na temat opłat za korzystanie ze środowiska można uzyskać:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Departamencie Opłat Środowiskowych ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa tel.: (022) 59 79 686, fax.: (022) 59 79 629
  oraz na stronie internetowej
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego http://mazovia.pl/?a=dept_inf&gm=22&sm=25&id=27

Załączniki

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.