Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 1.2 Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka

Cel i uzasadnienie działania

Celem Działania jest zwiększenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wspieranie inwestycji w badania i przedsięwzięcia rozwojowe. Obecnie obserwuje się brak związków pomiędzy przedsiębiorcami, a sferą nauki. Poprzez to Działanie zamierza się podnieść innowacyjność przedsiębiorców dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R zrealizowanych na ich potrzeby przez jednostki naukowe.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych
Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń prac B+R

Przykładowe rodzaje projektów

Realizowane będą projekty celowe, których podstawą są prace B+R służące zaspokojeniu konkretnych potrzeb danego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, który otrzyma wsparcie w ramach tego Działania będzie sam decydował o wykonawcy prac B+R – może przeprowadzić je sam, jeśli dysponuje bazą infrastrukturalną i innymi niezbędnymi zasobami lub może zlecić je jednostce naukowej, sieci naukowej czy konsorcjum naukowo-przemysłowemu lub spółce powołanej z udziałem tych jednostek nie działającej dla zysku. Projekt celowy składać się będzie z dwóch faz:

 • badawczej obejmującej badania przemysłowe (stosowane) i prace rozwojowe;
 • części wdrożeniowej.


Wnioskodawca będzie składał jeden wniosek obejmujący całość projektu. Najpierw wnioskodawca otrzyma wsparcie na sfinansowanie części badawczej projektu. Po pomyślnym zakończeniu pierwszej fazy realizacji projektu celowego, wnioskodawca otrzyma wsparcie na wdrożenie prac B+R.

Złożony wniosek będzie podlegał całościowej ocenie obejmującej zarówno część badawczo-rozwojową, jak i wdrożeniową (integralną częścią projektu celowego jest powstałe w jego wyniku wdrożenie).

W przypadku pomyślnego przejścia procedury oceny, wnioskodawca otrzymuje decyzję o dofinansowaniu części badawczej i warunkową decyzję o dofinansowaniu części wdrożeniowej. Po zakończeniu części badawczej następuje weryfikacja osiągniętych w jej trakcie wyników. Jeżeli część badawcza projektu zakończy się sukcesem, następuje dodatkowa weryfikacja czy wdrożenie ma sens z ekonomicznego punktu widzenia. Weryfikacja następuje na podstawie złożonego sprawozdania końcowego z realizacji części badawczej, mającego wykazać osiągnięcie oczekiwanych rezultatów na podstawie odpowiednich badań rynku. Jeżeli warunki rynkowe pozwalają nadal na uzyskanie korzyści z wdrożenia, beneficjent otrzymuje dofinansowanie części przygotowawczej do wdrożenia i samego wdrożenia bez konieczności powtórnej pełnej oceny projektu. Należy jednocześnie podkreślić, że po zrealizowaniu części badawczej, a przed weryfikacją wyników projektu beneficjent może rozpocząć wdrażanie tych wyników, na własną odpowiedzialność.

Przerwanie realizacji projektu następować będzie w następujących przypadkach:

 • jeśli okaże się, że dalsze prowadzenie części badawczej nie doprowadzi do osiągnięcia zakładanych wyników, bądź nie przyniesie spodziewanych efektów;
 • po zakończeniu części badawczej warunki rynkowe zmieniły się na tyle, że wdrożenie nie ma sensu z ekonomicznego punktu widzenia.


Ocenie podlegać będzie zarówno poziom naukowy, innowacyjność proponowanych rozwiązań, jak i możliwość dokonania wdrożenia, zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.

W ramach części badawczej przewiduje się dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe (stosowane) i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe – lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce. Wydatki w ramach pierwszej fazy będą dofinansowane do momentu stworzenia prototypu.

W ramach części wdrożeniowej zostaną objęte wsparciem działania inwestycyjne (zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych) wraz z niezbędną częścią doradczą (doradztwo kwalifikuje się do dofinansowania wyłącznie w przypadku MSP) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach pierwszej fazy.

Jeżeli przedsiębiorca, przed złożeniem wniosku, będzie miał już wdrożony prototyp, bądź opatentowane dane rozwiązanie, będzie mógł złożyć wniosek o dofinansowanie tylko części wdrożeniowej. W złożonym wniosku oceniana będzie część badawcza i jeśli jej wdrożenie uzasadnione będzie z punktu widzenia ekonomicznego, wówczas będą mogły być dofinansowanie działania inwestycyjne oraz doradcze w celu wdrożenia prototypu.

Wsparcie dla etapu badawczego będzie udzielane jako pomoc de minimis lub w ramach przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych.

 

Typ beneficjentów: Przedsiębiorcy

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 22 500 000 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 6 375 000 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 1 125 000 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 15 000 000 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: Na poziomie wynikającym z właściwego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej).

Minimalny wkład własny beneficjenta:

 • 50% - w przypadku udzielania pomocy na usługi doradcze,
 • 40% - w przypadku udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej,
 • 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis,
 • w przypadku udzielania pomocy na projekty badawczo-rozwojowe – zgodnie z właściwym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego.


Pomoc publiczna
Na poziomie wynikającym z:

 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.


Minimalna/Maksymalna wartość projektu
Projekty celowe dotyczące realizacji części badawczej o wartości maksymalnej poniżej 400 tys. PLN.

Forma płatności: Zaliczka, refundacja

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.