Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym

Cel i uzasadnienie działania

Celem Działania jest rozwój sieci powiązań gospodarczych poprzez wspieranie powstawania oraz rozwoju klastrów i powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami i sferą badawczo-rozwojową.

Stała kooperacja pomiędzy autorami, a odbiorcami rozwiązań innowacyjnych zapewnia dogodne warunki do wypracowania i upowszechniania nowych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych.

W ramach Działania wsparciem zostaną objęte wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców mających na celu wzmocnienie powiązań pomiędzy przedsiębiorcami a sferą B+R. Współpraca pomiędzy tymi podmiotami przyczyni się do łatwiejszego transferu wiedzy, wymiany doświadczeń oraz zmniejszenia kosztów działalności dzięki wykorzystaniu wspólnej infrastruktury.

Ze względu na niską skłonność przedsiębiorców do tworzenia powiązań spowodowaną brakiem świadomości o korzyściach wynikających z udziału w klastrze konieczne jest wsparcie podmiotów prowadzących klaster innowacyjny poprzez dofinansowanie ich działalności operacyjnej związanej z rozszerzeniem i aktywizacją powiązania.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
Priorytet V Dyfuzja innowacji
Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

Przykładowe rodzaje projektów

W ramach Działania przewiduje się:

 • tworzenie i rozwój klastrów o charakterze regionalnym;
 • doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju klastra;
 • wspieranie działalności podmiotów prowadzących klaster;
 • działania promocyjne klastra w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w klastrze;
 • wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych.


W ramach Programu wspierane będą powiązania kooperacyjne leżące na terenie województwa mazowieckiego.

 

Typ beneficjentów
Osoby prawne: przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu prowadzące powiązanie kooperacyjne.

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 20 367 647 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 16 675 000 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 2 942 647 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 750 000 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% lub na poziomie wynikającym z właściwego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w przypadku wystąpienia pomocy publicznej.

Minimalny wkład własny beneficjenta:

 • 50% - w przypadku udzielania pomocy na usługi doradcze,
 • 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis,
 • 40% - w przypadku udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej,
 • 40 % - w przypadku udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu.


Pomoc publiczna
Na poziomie wynikającym z:

 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych.


Forma płatności: Zaliczka, refundacja

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.