Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

Cel i uzasadnienie działania

Celem Działania jest wypromowanie Mazowsza jako regionu przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii.

Promocja gospodarcza Mazowsza wymaga zintensyfikowania i skoordynowania działań. Efekty dotychczas podejmowanych działań promocyjnych są niewystarczające w odniesieniu do potrzeb. Wypromowanie Mazowsza jako regionu przyjaznego dla inwestorów i nowych technologii wymaga podjęcia szeregu działań promujących zarówno region, jako miejsce lokalizacji inwestycji, jak i przedsiębiorców. Do działań promujących należy zaliczyć w szczególności udostępnianie przedsiębiorcom oraz inwestorom kompleksowej i zintegrowanej informacji przestrzennej dotyczącej sposobu zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, a także jego walorów gospodarczych i przyrodniczych.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
Priorytet VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Działanie 6.5 Rozwój systemu wsparcia polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym

Przykładowe rodzaje projektów

W ramach Działania przewiduje się wsparcie i integrację działań w zakresie marketingu i promocji gospodarczej regionu poprzez:

 • organizację imprez oraz kampanii promocyjnych i marketingowych;
 • uczestnictwo przedsiębiorców w targach, imprezach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy;
 • udział w branżowych misjach gospodarczych mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych;
 • przygotowanie materiałów promocyjnych;
 • budowę, rozwój i obsługę spójnego regionalnego systemu promocji regionu, jako miejsca inwestycji poprzez systemy informacji gospodarczej o regionie oraz zintegrowane bazy danych przestrzennych gromadzonych przez administrację publiczną w regionie, w tym:
  • budowa i rozbudowa baz danych i systemów informacyjnych dla przedsiębiorców;
  • budowa regionalnego systemu informacji o innowacjach;
  • budowa systemu ofert inwestycyjnych i promocji terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą.


Przedsiębiorcy, jako beneficjenci Działania, będą mogli otrzymać dofinansowanie na:

 • uczestnictwo przedsiębiorców w targach, imprezach targowo - wystawienniczych w charakterze wystawcy,
 • udział w branżowych misjach gospodarczych mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych.

 

 

Typ beneficjentów:

 • Przedsiębiorcy;
 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • Instytucje regionalne wspierające promocję regionu;
 • Organizacje pozarządowe działające na rzecz przedsiębiorców;
 • Podmioty, które wykonują usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny.

 

 

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 57 750 000 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 46 962 500 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 8 287 500 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 2 500 000 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% lub na poziomie wynikającym z właściwego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w przypadku wystąpienia pomocy publicznej.

Minimalny wkład własny beneficjenta:

 • 3% dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna,
 • 50% - w przypadku udzielania pomocy na usługi doradcze,
 • 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis.


Pomoc publiczna
Na poziomie wynikającym z:

 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.


Forma płatności: Zaliczka, refundacja

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.