Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

Cel i uzasadnienie działania

Celem Działania jest przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez: wzmocnienie tworzenia społeczeństwa informacyjnego, rozwój infrastruktury łączności elektronicznej i technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Rozwój województwa mazowieckiego uzależniony jest od dostępności cyfrowej, poziomu innowacyjności oraz zdolności do wykorzystania technologii ICT zarówno w gospodarce, nauce jak i ochronie zdrowia. Na budowę potencjału innowacyjnego wpływa także absorpcja innowacyjnych rozwiązań przez administrację publiczną oraz proinnowacyjna aktywność mieszkańców.

Szczególnie w strefach zagrożenia wykluczeniem cyfrowym, zwiększenie dostępu do Internetu powinno nastąpić poprzez sieć ogólnodostępnych placówek publicznych, w których każdy będzie mógł skorzystać nieodpłatnie z Internetu, w tym w szczególności poprzez dostęp do komputerów podłączonych do Internetu (PIAP).

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu – eInclusion

Przykładowe rodzaje projektów

W ramach Działania realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

 • budowa szkieletowych i regionalnych sieci szerokopasmowych łączonych z siecią szerokopasmową na poziomie centralnym;
 • budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym;
 • rozwój telefonii internetowej VoIP w instytucjach publicznych;
 • Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP);
 • budowa, przebudowa i wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi i lokalnymi w infrastrukturę teleinformatyczną;
 • Systemy Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym i lokalnym;
 • budowa lub rozbudowa lokalnych, regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych zwłaszcza na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (transmisja satelitarna, droga radiowa);
 • informatyzacja instytucji publicznych.

 

 

Typ beneficjentów

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • Jednostki naukowe;
 • Szkoły wyższe;
 • Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ;
 • Instytucje Otoczenia Biznesu;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • Spółki w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny;
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

 

 

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 193 076 620 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 155 190 127 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 27 386 493 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 10 500 000 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% lub na poziomie wynikającym z właściwego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w przypadku wystąpienia pomocy publicznej.

Minimalny wkład własny beneficjenta:

 • 3% dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna,
 • 40% - w przypadku udzielania pomocy na inwestycje w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis.


Pomoc publiczna
Na poziomie wynikającym z:

 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.


Forma płatności: Zaliczka, refundacja

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.