Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Cel i uzasadnienie działania

Celem Działania jest rozwój e-usług dla obywateli. Region cechuje słaby rozwój e-usług na wszystkich stopniach zaawansowania. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie mieszkańcom województwa powszechnego dostępu do usług on-line na całym obszarze regionu, w tym zwłaszcza świadczonych przez administrację lokalną i regionalną.

W ramach Działania nastąpi również stworzenie systemu usług on-line dostępnych dla mieszkańców i przedsiębiorców, platformy zintegrowanych usług publicznych oraz innych usług społeczeństwa informacyjnego powiązanych z serwisem informacyjno-komunikacyjnym.

Zapewnienie rozwoju systemów wspomagania zarządzania terytorium nastąpi w oparciu o elektroniczne platformy dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
Działanie 7.1 - Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji

Przykładowe rodzaje projektów

W ramach Działania przewiduje się:

 • tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie egovernment oraz zwiększających dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office);
 • budowę zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office);
 • elektroniczne usługi i treści dla biznesu i obywateli – dziedzinowe platformy usług, rozwój zasobów cyfrowych realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im jednostki organizacyjne;
 • e-usługi w administracji publicznej;
 • elektroniczny obieg dokumentów i system elektronicznych tożsamości (eID);
 • e-usługi świadczone przez jednostki naukowe i szkoły wyższe na rzecz mieszkańców regionu;
 • tworzenie i rozwój platform cyfrowych związanych z e-zdrowiem, e-opieką, e-konsultacjami, w tym systemów umożliwiających jednostkom służby zdrowia bezpieczną wymianę danych o pacjentach.


W celu zapewnienia spójności rozwiązań w zakresie rozwoju elektronicznej administracji w województwie mazowieckim, beneficjenci (tj. jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną) powinni zapewnić ścisłą współpracę z wykonawcami oprogramowania e-Urzędu w ramach projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego: Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu oraz Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Projekty związane z zakupem i wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów powinny uwzględniać ogólne warunki tego typu systemów, w celu umożliwienia komunikacji z planowanym regionalnym systemem e-Urząd oraz z Mazowieckim Systemem Informacji Przestrzennej.

Poprzez E-usługę rozumie się usługę świadczoną w sposób zautomatyzowany poprzez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji.

 

Typ beneficjentów

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ;
 • Jednostki naukowe;
 • Szkoły wyższe;
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej);
 • Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu (realizująca projekt ujęty w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013).

 

 

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 65 338 225 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 42 037 500 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 7 418 382 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 15 882 343 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%

Minimalny wkład własny beneficjenta: 3% dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna.

Pomoc publiczna
Pomoc publiczna co do zasady nie wystąpi. Jeśli jednak wystąpi, będzie udzielana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Forma płatności: Zaliczka, refundacja

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Wydarzenia
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.