Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa

Cel i uzasadnienie działania

Cel działania: poprawa parametrów technicznych i standardu regionalnej sieci drogowej, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W tym celu realizowane będą działania przedsięwzięcia dotyczące dróg wojewódzkich stanowiących bezpośrednie połączenie z drogami krajowymi i międzynarodowymi, a w szczególności z siecią TEN-T, które przyczyniają się do poprawy spójności regionu oraz dróg powiatowych, gminnych oraz odcinków dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu, poprawiających przede wszystkim poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, przyczyniających się do powstania nowych miejsc pracy oraz poprawiające warunki życia społeczności lokalnych. Dla osiągnięcia zakładanego celu w ramach działania jako infrastruktura towarzysząca realizowane będą elementy dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, inteligentnych systemów transportowych, ochrony środowiska, turystyki i społeczeństwa informacyjnego.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013:
Oś priorytetowa VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T
Działanie 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski
Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T
Działanie 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Oś priorytetowa I Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego PROW
Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Oś priorytetowa III Infrastruktura transportowa

Przykładowe rodzaje projektów:

 • Budowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągach tych dróg w zakresie:
  • poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zatoki przystankowe, chodniki, oświetlenie),
  • inteligentnych systemów transportowych (np. elementy z zakresu systemów sterowania sygnalizacją i ruchem, w tym znaki drogowe o zmiennej treści oraz systemy monitorowania ruchu wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej),
  • ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, kanalizacja deszczowa, parkingi dla samochodów przewożących substancje niebezpieczne, przejścia dla zwierząt),
  • turystyki (np. ścieżki rowerowe, parkingi dla podróżnych, elementy informacyjne),
  • przyczyniającej się do realizacji polityki wspólnotowej w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (np. kanalizacja teletechniczna dla sieci szerokopasmowych);
 • Przebudowa i modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągach tych dróg w zakresie:
  • poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zatoki przystankowe, chodniki, oświetlenie),
  • inteligentnych systemów transportowych (np. elementy z zakresu systemów sterowania sygnalizacją i ruchem, w tym znaki drogowe o zmiennej treści oraz systemy monitorowania ruchu wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej),
  • ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, kanalizacja deszczowa, parkingi dla samochodów przewożących substancje niebezpieczne, przejścia dla zwierząt,
  • turystyki (np. ścieżki rowerowe, parkingi dla podróżnych, elementy informacyjne),
  • przyczyniającej się do realizacji polityki wspólnotowej w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (np. kanalizacja teletechniczna dla sieci szerokopasmowych);
 • Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
 • Tworzenie systemów zarządzania ruchem drogowym w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

 

 

Typ beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

 

 

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 522 202 068 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 443 871 758 euro, w tym 54 000 000 euro na drogi powiatowe i 54 000 000 euro na drogi gminne

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 78 330 310 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 0 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%

Minimalny wkład własny beneficjenta: 3% dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna.

Pomoc publiczna
Pomoc publiczna co do zasady nie wystąpi. Jeśli jednak wystąpi, będzie udzielana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Minimalna/Maksymalna wartość projektu
Drogi powiatowe – minimalna całkowita wartość projektu: 1,5 mln zł
Odcinki dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu: 1,5 mln zł
Drogi gminne - minimalna całkowita wartość projektu: 1 mln zł

Forma płatności: Zaliczka, refundacja

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Wydarzenia
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.