Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi

Regulamin konkursu

Cel i uzasadnienie działania

Cel działania: zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko, jak również rekultywacja zdegradowanych terenów.

Potrzeba realizacji działania wynika ze zobowiązań akcesyjnych oraz konieczności uporządkowania systemu gospodarki odpadami w regionie. Wspierane będą przedsięwzięcia prowadzące do minimalizowania ilości odpadów produkowanych oraz zdeponowanych w środowisku. Wspierane będą również projekty zorientowane na przywracanie wartości środowiskowych zdegradowanych przestrzeni.

Realizacja działania przyczyni się do poprawy jakości środowiska poprzez bezpośredni wpływ na stan gleb.

Wspierane będą przedsięwzięcia zapisane w Wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 obsługujące do 150 tys. mieszkańców, nie objęte zakresem pomocy PROW.

Potrzeba realizacji działania wynika z zapóźnień w zakresie monitorowania środowiska i czynników wpływających na jego stan oraz metod zapobiegania i likwidacji zagrożeń. Istnieje również konieczność zadbania o zachowanie istniejących zasobów naturalnych.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

RPO WM:
Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:
Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Kod Działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Przykładowe rodzaje projektów:

Zarządzanie odpadami gospodarczymi i produkcyjnymi:

 • tworzenie i rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 • budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji do segregacji odpadów komunalnych i przemysłowych,
 • recykling odpadów, w tym budowa i rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 • budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii,
 • kompleksowe oczyszczanie terenu z odpadów zawierających azbest lub/oraz usuwanie azbestu z budynków użyteczności publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów,
 • budowa składowisk odpadów niebezpiecznych,
 • projekty zmierzające do likwidacji istniejących składowisk wraz z unieszkodliwianiem ich zawartości (w tym mogilników), również „dzikich wysypisk śmieci”,
 • dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów.


Promocja bioróżnorodności i ochrona natury (w tym program NATURA 2000): rekultywacja terenów zdegradowanych (przemysłowych, poprzemysłowych, powojskowych, gruntów skażonych, składowisk odpadów).

 

Typ beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,
 • Podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny,
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym,
 • Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ.

 

 

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 77 424 855 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 31 424 451 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 5 545 491 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 40 454 913 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% lub na poziomie wynikającym z właściwego programu pomocy publicznej (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej).

Minimalny wkład własny beneficjenta:

 • 3% - dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna,
 • 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis.


Pomoc publiczna
Pomoc publiczna co do zasady nie wystąpi. Jeśli jednak wystąpi, będzie udzielana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Minimalna/Maksymalna wartość projektu
Projekty z zakresu rekultywacji terenów zdegradowanych na cele środowiskowe o wartości do 20 mln zł (na cele inne niż środowiskowe – bez ograniczeń kwotowych).

Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia
Demarkacja z POIiŚ – w RPO przedsięwzięcia obsługujące do 150 tys. mieszkańców.
Demarkacja z PROW (dotyczy tylko projektów w zakresie zbioru, segregacji i wywozu odpadów).
Na obszarach objętych interwencją PROW: o projekty o wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 200 tys. PLN.
Projekty o wartości (kwocie) dofinansowania poniżej 200 tys. PLN – tylko w przypadku gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 150 tys. PLN, a kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystani w PROW).
Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została zawarta z nim umowa w ramach PROW.
Na obszarach nie objętych PROW – bez minimalnej wielkości wsparcia na gminę/wartości projektu.
Projekty nie objęte zakresem pomocy PROW (czyli wykraczające poza zbiór, segregację i wywóz odpadów), np. składowiska będą realizowane w RPO bez ograniczeń kwotowych ani terytorialnych (zatem dotyczyć ich będzie tylko demarkacja między RPO a POIiŚ).

Forma płatności: Zaliczka, refundacja

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.