Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka

Cel i uzasadnienie działania

Celami działania są: poprawa jakości powietrza, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Potrzeba realizacji działania wynika z konieczności ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenia udziału OZE (odnawialnych źródeł energii) w produkcji energii.

Wspierane będą przedsięwzięcia realizujące powyższe cele, które przyczynią się do poprawy jakości środowiska poprzez poprawę stanu atmosfery.

Potrzeba realizacji działania wynika z zapóźnień w zakresie monitorowania środowiska i czynników wpływających na jego stan oraz metod zapobiegania i likwidacji zagrożeń. Istnieje również konieczność zadbania o zachowanie istniejących zasobów naturalnych.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

RPO WM:
Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)
Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
Działanie 5.2 Rewitalizacja miast
Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
Działanie 6.1 Kultura
Działanie 6.2 Turystyka
Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
Działanie 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia
Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji
Działanie 7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:
Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii
Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii
Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
Działanie 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych
Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych
Priorytet X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii
Działanie 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego
Działanie 10.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji
Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Kod Działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Przykładowe rodzaje projektów:

Energia odnawialna: wiatrowa, słoneczna, biomasa, hydroelektryczna, geotermiczna i inne, efektywność energetyczna, kogeneracja, opanowanie energii:

 • budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermalna, organiczna/biomasa, inna), w tym:
  • budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz, energię słoneczną, wiatru oraz wody w elektrowniach wodnych do 10 MW,
  • budowa jednostek wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu biomasy, energii geotermalnej i pozostałych OZE,
  • budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy wykorzystaniu OZE,
  • budowa lub modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
  • inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know-how w zakresie wykorzystania OZE;
 • budowa małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (kogeneracja);
 • budowa, rozbudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych i stopni wodnych umożliwiających wykorzystanie rzek (hydroenergetyka).


Elektryczność: budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej i regionalnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

Gaz naturalny:

 • budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej i regionalnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego;
 • zakup urządzeń i budowa obiektów technicznych zapewniających prawidłową pracę systemów dystrybucyjnych gazu ziemnego.


Efektywność energetyczna, kogeneracja, opanowanie energii, jakość powietrza:

 • budowa, rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych na efektywne energetycznie poprzez stosowanie energooszczędnej technologii i rozwiązań, w tym:
  • budowa lub modernizacja istniejących systemów wytwarzania energii cieplnej,
  • wymiana lub budowa sieci ciepłowniczych w technologii preizolowanej,
  • wymiana izolacji termicznych na sieciach ciepłowniczych będących w złym stanie technicznym,
  • modernizacja lub budowa nowych węzłów cieplnych,
  • budowa elektronicznych systemów nadzoru i sterowania systemami ciepłowniczymi, przyczyniających się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz efektywnego ekonomicznie i ekologicznie rozdziału energii;
 • wyposażenie systemów ciepłowniczych w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza;
 • przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska;
 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne:
  • ocieplenie obiektu,
  • wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych,
  • modernizacja systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • instalacja kotłów kondensacyjnych.

 

 

Typ beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,
 • Podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny,
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • Przedsiębiorstwa,
 • Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych,
 • Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ,
 • Parki narodowe i krajobrazowe,
 • Jednostki naukowe,
 • Instytucje kultury,
 • Szkoły wyższe,
 • Organy administracji rządowej,
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • Organizacje pozarządowe.

 

 

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 146 750 000 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 49 895 000 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 8 805 000 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 88 050 000 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% lub na poziomie wynikającym z właściwego programu pomocy publicznej (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej).

Minimalny wkład własny beneficjenta:

 • 3% - dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna,
 • 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis,
 • 40% - w przypadku udzielania pomocy na inwestycje w zakresie energetyki,
 • 40% - w przypadku udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej.


Pomoc publiczna
Na poziomie wynikającym z:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.


Minimalna/Maksymalna wartość projektu
Budowa małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu
Maksymalna wartość projektu – 10 mln PLN
Projekty dotyczące lokalnej i regionalnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej
Maksymalna wartość projektu – 20 mln PLN
Budowa nowych oraz modernizacja istniejących sieci ciepłowniczych
Maksymalna wartość projektu – 20 mln PLN
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Maksymalna wartość projektu – 10 mln PLN
Projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii:

 • budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej,
 • inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Maksymalna wartość projektu – 20 mln PLN
Maksymalna wartość projektu dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu – 10 mln PLN
Maksymalna wartość projektu dla inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych – 10 mln PLN
Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych
umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
Maksymalna wartość projektu – 20 mln PLN
Inwestycje związane z produkcją biopaliw nie będących produktami rolnymi
Maksymalna wartość projektu 20 mln PLN
Projekty dotyczące lokalnej i regionalnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego
Maksymalna wartość projektu – 8 mln PLN
Demarkacja z PROW w zakresie odnawialnych źródeł energii (dotyczy tylko beneficjentów objętych PROW, czyli gmin lub jednostek organizacyjnych, dla której organizatorem jest jst.) na obszarach objętych interwencją PROW:

 • projekty o wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 3 mln PLN,
 • projekty o wartości(kwocie) dofinansowania poniżej 3 mln PLN – tylko w przypadku gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 2,5 mln PLN, a kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW) na obszarach nie objętych PROW: bez wartości minimalnej.


Forma płatności: Zaliczka, refundacja

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.