Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 5.2 Rewitalizacja miast

Cel i uzasadnienie działania

Cel: Odnowa zdegradowanych obszarów miast.

Uzasadnienie: Atrakcyjność miast województwa znacznie obniża degradacja infrastruktury oraz przestrzeni miejskich, a także negatywne zjawiska społeczne prowadzące do marginalizacji części mieszkańców. W celu przekształcenia i wykorzystania tych terenów na cele społeczne lub gospodarcze planowane są działania rewitalizacyjne obejmujące również tereny poprzemysłowe i powojskowe oraz infrastrukturę mieszkaniową, w tym starą zabudowę oraz osiedla mieszkaniowe. Przedsięwzięcia planowane do realizacji na obszarze zdegradowanym zaplanowane w Lokalnych Programach Rewitalizacji przygotowywanych przez lokalne samorządy powinny mieć charakter kompleksowy umożliwiający w dalszej perspektywie ożywienie społeczno-gospodarcze terenu.

Obszary zdegradowane powinny być wyznaczone z zachowaniem kryteriów wskazanych w Załączniku nr 6 do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Wsparcie działań rewitalizacyjnych jest kierowane głównie do miast będących siedzibami Powiatów.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

RPO WM:
Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą
Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości
Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza
Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu
Działanie 2.3 Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP
Priorytet III Regionalny system transportowy
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa
Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka
Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
Działanie 6.1 Kultura
Działanie 6.2 Turystyka
Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji
Działanie 7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej

PO KL:
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej
Działanie 1.3 ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Działanie 8.2 Transfer wiedzy
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Działanie 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Działanie 9.4 wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Przykładowe rodzaje projektów:

Projekty realizowane w ramach rewitalizacji miast powinny być zlokalizowane na obszarach problemowych wyznaczonych w Lokalnych Programach Rewitalizacji, które są opracowywane i zatwierdzane przez lokalny samorząd zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uszczegółowienia RPO WM pn. Zasady przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji. Zintegrowane projekty odnowy obszarów miejskich:

 • renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, m.in. zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej, w tym prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu;
 • adaptacja, przebudowa lub remonty budynków oraz przestrzeni użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne, w tym między innymi: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy kultury, warsztaty terapii zajęciowej lub obiekty służące pomocy społecznej;
 • adaptacja, przebudowa lub remonty infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych;
 • adaptacja, przebudowa lub remonty budynków, obiektów, infrastruktury i urządzeń poprzemysłowych i powojskowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu nadania im nowych funkcji użytkowych: usługowych, turystycznych, rekreacyjnych, lub edukacyjnych;
 • remonty lub przebudowa infrastruktury technicznej, w tym:
  • budowa, remonty lub przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków,
  • budowa, remonty lub przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowych, ujęć wody i urządzeń służących do gromadzenia i uzdatniania wody;
 • porządkowanie przestrzeni miejskiej: regeneracja, i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym remonty lub przebudowa: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki), miejsc rekreacji, terenów zielonych oraz prace restauracyjne na terenie parków, tworzenie nowych terenów zieleni i parków;
 • tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, w tym: budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu;
 • poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego, a także estetyki przestrzeni publicznych, w tym: remonty, przebudowa lub modernizacja ulic oraz komunalnych dróg osiedlowych oraz małych obiektów inżynieryjnych (chodniki i przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe);
 • jako element projektu m.in.: wymiana elementów zawierających azbest, poprawa dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych.


Infrastruktura mieszkalnictwa
Projekty muszą być zlokalizowane na obszarach problemowych wyznaczonych w Lokalnych Programach Rewitalizacji, które są opracowywane i zatwierdzane przez lokalny samorząd zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uszczegółowienia RPO WM pn. Zasady przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji. Projekty z zakresu mieszkalnictwa mogą dotyczyć wyłącznie:

 • renowacji, remontu lub modernizacji części wspólnych istniejących budynków wielorodzinnych (tj. budynków mieszkalnych, w których występują więcej niż dwa lokale mieszkalne) w następującym zakresie:
  • odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku: dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych/zewnętrznych, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej, windy,
  • instalacje techniczne budynku,
  • podniesienie efektywności (oszczędności) energetycznej budynku (termomodernizacja);
 • przygotowania do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych. Zaadaptowane pomieszczenia na cele mieszkaniowe mogą być przeznaczone wyłącznie dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub dla osób o szczególnych potrzebach.

 

 

Typ beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną posiadające osobowość prawną,
 • Spółki z większościowym udziałem,
 • Instytucje kultury,
 • Szkoły wyższe,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Organy administracji rządowej,
 • Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

 

 

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 220 000 000 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 74 800 000 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 13 200 000 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 132 000 000 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% lub na poziomie wynikającym z właściwego programu pomocy publicznej (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej).

Minimalny wkład własny beneficjenta:

 • 3% - dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna,
 • 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis,
 • na poziomie wynikającym z właściwego programu pomocy publicznej.


Pomoc publiczna
Na poziomie wynikającym z:

 • Przepisów właściwego Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. (Dz. U. Nr 185, poz. 1317).


Forma płatności: Zaliczka, refundacja

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.