Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 6.1 Kultura

Cel i uzasadnienie działania

Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury.

Uzasadnienie: Dziedzictwo kulturowe regionu pełni ważną rolę w określeniu tożsamości regionalnej mieszkańców i jest podstawą rozwoju turystyki kulturowej. Na obszarach wiejskich występuje konieczność działań skierowanych na ochronę, zachowanie tożsamości i różnorodności kulturowej. Wspierane przedsięwzięcia przyczynią się do wzrostu atrakcyjności regionu poprzez rozwój sektora kultury w miastach i na obszarach wiejskich. Projekty z zakresu kultury wspierane w ramach priorytetu powinny wykazywać bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

RPO WM:
Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
Działanie 5.2 Rewitalizacja miast

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:
Oś priorytetowa XII Kultura i dziedzictwo
Działanie 12.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
Działanie 12.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kulturalnej o znaczeniu ponadregionalnym

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Oś priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Oś priorytetowa 4. Leader
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
Oś priorytetowa 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Przykładowe rodzaje projektów:

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego:

 • rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, modernizacja, adaptacja historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, w tym:
  • obiektów sakralnych,
  • zespołów fortyfikacyjnych,
  • budowli i zespołów obronnych,
  • parków zabytkowych,
  • obiektów poprzemysłowych;
 • konserwacja zabytków ruchomych udostępnianych publicznie;
 • zabezpieczenie zabytków przed zniszczeniem lub kradzieżą;
 • digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego pod warunkiem powszechnego udostępnienia;
 • tworzenie i rozwój szlaków dziedzictwa kulturowego;
 • oznakowania obiektów atrakcyjnych kulturowo jako element projektu;
 • usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych jako element projektu.


Rozwój infrastruktury kulturalnej:

 • budowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej,
 • rewitalizacja historycznych i zabytkowych budynków na cele kulturalne, w tym obiektów poprzemysłowych,
 • usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.


Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych:

 • systemy/centra/ośrodki informacji kulturalnej (w tym przygotowanie nieodpłatnych materiałów i publikacji służących informacji kultur projektu);
 • tworzenie i rozwój systemów e-informacji kulturalnej;
 • tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo;
 • usługi dla zwiedzających;
 • działalność promocyjna, kampanie promocyjne w kraju i za granicą, których celem jest promocja kultury, w tym udział w wystawach i imprezach kulturalnych
 • przygotowanie programów rozwoju lub promocji produktów kulturowych, w tym przede wszystkim wykonanie analiz;
 • imprezy wystawiennicze oraz ekspozycje;
 • organizacja wydarzeń kulturalnych mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy;
 • katalogowanie i poznawanie dziedzictwa.

 

 

Typ beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • Instytucje kultury,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

 

 

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 97 685 560 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 72 832 726 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 12 852 834 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 12 000 000 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% lub na poziomie wynikającym z właściwego programu pomocy publicznej (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej).

Minimalny wkład własny beneficjenta: 3% - dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna.

Pomoc publiczna
Pomoc publiczna co do zasady nie wystąpi. Jeśli jednak wystąpi, będzie udzielana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia
Na obszarach objętych PROW 2007-2013.
Beneficjent: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jst, kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego.
Małe projekty infrastrukturalne:

 • o wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 500 tys. zł,
 • o wartości (kwocie) dofinansowania poniżej 500 tys. zł tylko w przypadku, gdy beneficjent nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW dana miejscowość otrzymała wsparcie na 400 tys. zł, a kolejny projekt beneficjenta z tej miejscowości ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW).

Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została zawarta z nim umowa w ramach PROW.

Forma płatności: Zaliczka, refundacja

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Wydarzenia
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.