Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Cel główny

Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym.

 

Cele szczegółowe

Poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej

Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej.

Poprawa dostępności i jakości infrastruktury pomocy społecznej.

 

Infrastruktura społeczna regionu, wpływa na jakość życia jego mieszkańców, dlatego powinna być odpowiednio rozwinięta, dostosowana do ich potrzeb oraz spełniająca standardy Unii Europejskiej. W planowanych działaniach należy uwzględnić wzmocnienie roli edukacji i oświaty, podniesienie standardów ochrony zdrowia oraz opieki społecznej. Dzięki temu, zapewni się efektywność regionalnych zasobów pracy, a realizowane działania wpłyną na mobilność pracowników. W efekcie wzrośnie poziom atrakcyjności i konkurencyjności regionu.

Poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej będzie polegała przede wszystkim na modernizacji infrastruktury ochrony zdrowia oraz ich wyposażeniu w nowoczesny sprzęt zwiększający możliwości diagnozowania i leczenia. Wsparcie będzie skierowane na podniesienie jakości ochrony zdrowia, nie zaś na zwiększanie tego sektora, tak aby zakłady opieki zdrowotnej były dostosowane do obowiązujących przepisów prawa (aby spełniały wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pod względem fachowym i sanitarnym).

W zakresie infrastruktury edukacyjnej realizowane będą projekty, dotyczące budowy, rozbudowy, modernizacji placówek systemu oświaty oraz szkół wyższych na każdym poziomie kształcenia (również z uwzględnieniem placówek kształcenia ustawicznego w tym kształcenia i doskonalenia nauczycieli). Wspierane będą przedsięwzięcia służące poprawie stanu i wyposażenia infrastruktury dydaktycznej i pomocniczej w obiektach i ich otoczeniu, podnoszące jakość i wspierające upowszechnianie nowoczesnych metod nauczania. Realizacja działań będzie służyć wyrównywaniu szans między wsią a miastem. W rozumieniu zapisów RPO WM przez mieszkańców wsi należy rozumieć osoby zamieszkujące tereny wiejskie w gminie wiejskiej bądź miejsko-wiejskiej.

W zakresie infrastruktury opieki społecznej, realizowane będą projekty mające na celu budowę, modernizację oraz poprawę jakości wyposażenia m.in.: domów pomocy społecznej, działających zgodnie z zaleceniami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz obiektów stacjonarnej opieki paliatywnej/hospicyjnej.

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Wydarzenia
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.