Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji

Cel i uzasadnienie działania

Celem działania jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę jakości nauczania oraz dostępności regionalnej infrastruktury edukacyjnej na każdym poziomie kształcenia (dotyczy placówek systemu oświaty oraz szkół wyższych). Realizacja działania będzie miała wpływ na wzrost konkurencyjności regionu.

Wspierane będą przedsięwzięcia służące poprawie stanu i wyposażenia infrastruktury edukacyjnej dydaktycznej i pomocniczej w obiektach i ich otoczeniu, podnoszące jakość kształcenia.

Realizacja działania będzie też służyć wyrównywaniu szans między wsią a miastem.

Działanie ma również na celu nabycie niezbędnych umiejętności na rynku pracy młodzieży i osobom dorosłym.

Otwarcie szkół poprzez udostępnianie sal lekcyjnych wyposażonych w sprzęt komputerowy z podłączeniem do Internetu a także poprawa wyposażenia placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego – dadzą możliwości edukacji osobom w każdym wieku i na wszystkich poziomach nauczania. Realizacja idei uczenia przez całe życie zagwarantuje efektywne wykorzystanie powstałej i zmodernizowanej bazy edukacyjnej.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

PO Infrastruktura i Środowisko:
Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

PO Kapitał Ludzki - działania w ramach tego PO mają charakter wyłącznie uzupełniający do przedsięwzięć realizowanych w ramach tego Priorytetu RPO:
Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia
Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie
Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka
4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

RPO WM:
Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, energetyka

Przykładowe rodzaje projektów:

 • Budowa nowych, rozbudowa, modernizacja (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) istniejących obiektów, obiektów dydaktycznych (budynków i pomieszczeń) takich jak m.in. przedszkola, szkoły (podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), placówki służące wyrównywaniu szans (CKU/CKP), młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Ochotnicze Hufce Pracy (tylko działania związane z funkcjonowaniem warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych dla uczestników), szkoły wyższe;
 • Budowa, rozbudowa, modernizacja przyszkolnej infrastruktury pomocniczej m.in.:
  • laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych, warsztatów, pracowni specjalistycznych, w tym komputerowych,
  • bibliotek,
  • świetlic,
  • przyszkolnej infrastruktury sportowej (w szczególności sal gimnastycznych, basenów, boisk sportowych, hal sportowych),
  • gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
  • obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej (w szczególności burs, internatów, stołówek, domów studenckich);
 • Adaptacja, remont obiektów w związku z ich dostosowaniem do pełnienia nowych funkcji społecznych (jak np. edukacja przedszkolna);
 • Zakup niezbędnego wyposażenia:
  • obiektów dydaktycznych (zakupy inwestycyjne: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie),
  • obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej (nie dotyczy zakupu książek do bibliotek),
  • obiektów sportowych, w związku z ich budową, modernizacją, podnoszeniem jakości świadczonych usług lub wprowadzaniem nowych usług i funkcji;
 • Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku realizacji ww. projektów (tylko gdy jest elementem projektu)


Prace z zakresu termomodernizacji są możliwe tylko wyłącznie jako jeden z elementów projektu (inaczej Priorytet IV RPO).

Dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych obiektów i otoczenia jest możliwe tylko wyłącznie jako jeden z elementów projektu.

Ze wsparcia wykluczone są projekty związane z kształceniem na odległość, przy wykorzystywaniu Internetu (e-learning).


 

Typ beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi: przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły (podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), placówki służące wyrównywaniu szans (CKU/CKP), młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Ochotnicze Hufce Pracy – działające na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
 • Organizacje pozarządowe,
 • Szkoły wyższe – publiczne i niepubliczne. (Nie będą realizowane te projekty szkół wyższych, które są wspierane w ramach POIiŚ. Nie przewiduje się wsparcia dla szkół artystycznych),
 • Jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące działalność edukacyjną,
 • Jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, prowadzące działalność edukacyjną,
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

 

 

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 127 125 000 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 88 931 250 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 15 693 750 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 22 500 000 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% lub na poziomie wynikającym z właściwego programu pomocowego (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej).

Minimalny wkład własny beneficjenta:

 • 3% - dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna,
 • 40% - w przypadku udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej,
 • 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis.


Pomoc publiczna
Pomoc publiczna co do zasady nie wystąpi. Jeśli jednak wystąpi, będzie udzielana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, a w szczególności na poziomie wynikającym z:

 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.


Minimalna/Maksymalna wartość projektu
Infrastruktura szkolnictwa wyższego:

 • Infrastruktura dydaktyczna (budynki i wyposażenie) w zakresie nowoczesnych technologii
  Maksymalna wartość projektu – 20 mln zł.
 • Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego dla celów dydaktycznych
  Maksymalna wartość projektu – 20 mln zł.
 • Infrastruktura dydaktyczna, dotycząca innych kierunków kształcenia niż cel wymieniony w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ): rozwój najwyższej klasy ośrodków akademickich kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych na uczelniach oraz infrastruktura towarzysząca (np. sportowo-rekreacyjna) wykorzystywana przez studentów
  Maksymalna wartość projektu – 20 mln zł.

Powyżej tych wartości: wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wartość projektów może wynosić powyżej 20 mln zł, jeśli realizowany projekt jest istotny dla rozwoju regionu oraz nie został ujęty na liście indykatywnej POIiŚ. W takim przypadku podlega naborowi w trybie indywidualnym.

Forma płatności: Zaliczka, refundacja

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Wydarzenia
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.