Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej

Cel i uzasadnienie działania

Podniesienie jakości funkcjonowania, efektywności i dostępności instytucji działających w obszarze pomocy społecznej: domów pomocy społecznej oraz obiektów stacjonarnej opieki paliatywnej/ hospicyjnej.

Upowszechnienie dostępu do tych świadczeń oraz ulepszenie ich jakości ma wyjść naprzeciwko potrzebom starzejącego się społeczeństwa. Osiągnięte efekty będą miały wpływ na zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców na rynku pracy.

Wsparcie infrastrukturalne pozwoli na poprawę standardów jakości usług, na które wzrasta zapotrzebowanie społeczne, związanych nie tylko z opieką nad osobami starszymi, ale też przewlekle chorymi.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

PO Kapitał Ludzki:
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
1.2 wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

RPO WM:
Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości
Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, energetyka

Przykładowe rodzaje projektów:

 • Budowa nowych, rozbudowa, modernizacja (w tym: dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych), zagospodarowanie ich otoczenia: pobytowych, opiekuńczych domów pomocy społecznej, zgodnie z zaleceniami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837),
 • Budowa, rozbudowa, modernizacja towarzyszącej infrastruktury pomocniczej (pomieszczeń do rehabilitacji i terapii, gabinetów lekarskich, pomieszczeń administracyjno-gospodarczych np.: jadalni, kuchni, szatni),
 • Budowa nowych, rozbudowa, modernizacja (w tym: dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów stacjonarnej opieki paliatywnej/hospicyjnej,
 • Zakup niezbędnego wyposażenia do w. w. obiektów,


Prace z zakresu termomodernizacji są możliwe tylko wyłącznie jako jeden z elementów projektu (inaczej Priorytet IV RPO WM). Dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych obiektów i otoczenia są możliwe wyłącznie jako jeden z elementów projektu.

 

Typ beneficjentów:

 1. Działania, dotyczące domów pomocy społecznej:
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej,
  • organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie opieki społecznej.

  Warunkiem ubiegania się o środki RPO WM jest:
  • posiadanie zezwolenia wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej,
  • posiadanie warunkowego zezwolenia wojewody,
  • rozpoczęcie procedury uzyskania zezwolenia wojewody.

 2. Działania, dotyczące stacjonarnej opieki paliatywnej/ hospicyjnej:
  • Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia,
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  • Zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi określone w celach działania,
  • Organizacje pozarządowe,
  • Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

  Beneficjenci działań, dotyczących stacjonarnej opieki paliatywnej/ hospicyjnej muszą mieć podpisany kontrakt na świadczenie usług z NFZ.

 

 

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 17 250 000 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 14 662 500 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 2 587 500 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 0 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% lub na poziomie wynikającym z właściwego programu pomocowego (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej).

Minimalny wkład własny beneficjenta:

 • 3% - dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna,
 • 15% - dla pozostałych beneficjentów, gdy nie występuje pomoc publiczna,
 • 40% - w przypadku wystąpienia regionalnej pomocy inwestycyjnej.


Pomoc publiczna
Pomoc publiczna co do zasady nie wystąpi. Jeśli jednak wystąpi, będzie udzielana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, a w szczególności na poziomie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Forma płatności: Zaliczka, refundacja

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.