Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Priorytet VIII Pomoc techniczna

Cel główny

Zapewnienie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków z EFRR poprzez wsparcie

instytucji zaangażowanych w procesy programowania, zarządzania i wdrażania RPO WM.

 

Cele szczegółowe

- Wsparcie procesów wdrażania, zarządzania i programowania RPO WM.

- Poprawa kwalifikacji pracowników.

- Wsparcie procesów informacji i promocji RPO WM.

 

Kategorie interwencji

81 - Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów,

85 - Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola,

86 - Ocena, badania/ ekspertyzy, informacja i komunikacja.

 

Uzasadnienie

Przejęcie przez regiony funkcji IZ powoduje zwiększenie ilości zadań związanych z procesami programowania, zarządzania i wdrażania RPO. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonywanych funkcji. Konieczne staje się wsparcie instytucjonalne instytucji i jednostek zaangażowanych w te procesy w zakresie: zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu, szkoleń pracowników, wyposażenia w niezbędny sprzęt (szczególnie komputerowy), organizacji i obsługi Komitetów Monitorujących. Ważną kwestią jest również obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. W celu zagwarantowania ciągłości procesu programowania i zachowania właściwych standardów wykorzystania środków unijnych istotne jest przeznaczenie środków w ramach pomocy technicznej.

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu

W ramach priorytetu realizowane będzie wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM poprzez dofinansowanie w zakresie wsparcia zasobów ludzkich zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WM oraz w zakresie obsługi administracyjno-technicznej procesu zarządzania i wdrażania RPO WM. Dofinansowywane będą również przedsięwzięcia dotyczące procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, zapewnienia ciągłości programowania, a także wyboru i oceny projektów polegające na zapewnieniu odpowiedniej organizacji prac kadr. Działania te posłużą zwiększeniu zdolności administracyjnych instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WM. Środki w ramach priorytetu będą przeznaczone na dofinansowanie już istniejących etatów, a także na zatrudnienie nowych pracowników. Planuje się zwiększenie zatrudnienia z tytułu realizacji nowych zadań o około 20 % w stosunku do liczby wszystkich pracowników urzędu. Odpowiedni zasób kadrowy pozwoli na prawidłowe i efektywne zarządzenie programem, jego wdrażanie, a także przyczyni się do skuteczniejszej absorpcji środków unijnych. Jednocześnie będą prowadzone odpowiednie działania motywujące pracowników, polegające na zapewnieniu odpowiednich warunków lokalowych, płacowych, szkoleniowych, które to działania będą zmierzały do ograniczenia i wyeliminowania rotacji kadr.

W ramach priorytetu będą również dokonywane zakupy urządzeń technicznych, biurowych, wynajmowana będzie odpowiednia powierzchnia biurowa, itp. Pozwoli to na sprawne wykonywanie pracy przez pracowników zajmujących się wdrażaniem i zarządzaniem RPO.

Możliwe też będzie finansowanie prowadzenia badań, analiz, sprawozdań oraz statystyk na potrzeby procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, ewaluacji oraz opracowywaniu dokumentów programowych. W ramach Priorytetu zostaną zagwarantowane odpowiednie środki na ewaluacje, ocenę projektów, monitorowanie, prawidłowe przygotowanie projektów, poprawę funkcjonowania procedur zamówień publicznych oraz na wspieranie działań w obszarze programów pomocy publicznej. Możliwe będzie finansowanie działań mających na celu przygotowanie projektów.

Zabezpieczone zostaną również środki na działania w zakresie utworzenia systemu informatycznego w celu monitorowania i elektronicznej wymiany danych. System będzie kompatybilny z systemami krajowymi i systemem SFC 2007. Wsparcie to umożliwi pełne uczestnictwo w jednolitym komputerowym systemie monitoringu.

IZ zarezerwuje też odpowiedni budżet na działania innowacyjne i wymianę najlepszych praktyk z innymi regionami.

Wspierane też będą procesy szeroko rozumianej informacji i promocji funduszy strukturalnych. Wszystkie instytucje i komórki organizacyjne zaangażowane we wdrażanie i zarządzanie RPO WM, będą korzystały ze środków z pomocy technicznej. Zadania związane z informacją i promocją Instytucja Zarządzająca będzie realizowała w oparciu o Plan komunikacji i roczne plany działań o charakterze wykonawczym.

W ramach planowanych działań zostanie zachowana zasada równości szans, w szczególności równego traktowania kobiet i mężczyzn. Wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu poprawę dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

 

Komplementarność

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu VIII RPO WM, będą komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (PO PT). Dotyczy to działań w zakresie informacji i promocji oraz wsparcia zasobów ludzkich, odpowiednio:

• Oś priorytetowa 1 – Sprawna realizacja NSRO (w PO PT) i Działanie 8.1. Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM,

• Oś priorytetowa 2 – Komunikacja i promocja (PO PT) i działanie 8.2. Działania informacyjne i promocyjne

W ramach RPO WM realizowane będą projekty dotyczące działań podejmowanych przez IZ RPO WM na obszarze województwa mazowieckiego. Działania podejmowane w ramach PO PT dotyczyć będą całościowego administracyjnego wsparcia dla instytucji szczebla centralnego odpowiedzialnych za realizacje PWW.

 

Spodziewane rezultaty

-zapewnienie skuteczności działania administracji zaangażowanej we wdrażanie RPO WM, poprzez wsparcie w zakresie zatrudnienia personelu,

-zagwarantowanie sprawnej obsługi Komitetów Monitorujących i Komisji Konkursowych,

-zapewnienie skuteczności kontroli,

-zapewnienie wysokich kwalifikacji personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie i programowanie RPO WM,

-zapewnienie wystarczającej ilości biurowego sprzętu komputerowego i innego wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego wdrażania programu,

-zapewnienie wsparcia eksperckiego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania procesu wdrażania RPO WM,

-wsparcie procesu ewaluacji,

-zapewnienie skuteczności działań informacyjnych i promocyjnych.

 

Zestawienie głównych grup beneficjentów

-Instytucja Zarządzająca RPO WM,

-Instytucja Pośrednicząca II.

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.