Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WM

Cel i uzasadnienie działania

W ramach tego działania będzie można uzyskać dofinansowanie w zakresie wsparcia zasobów ludzkich zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WM oraz w zakresie obsługi administracyjno-technicznej procesu zarządzania i wdrażania RPO WM.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu VIII RPO WM, będą komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Dotyczy to działań w zakresie informacji i promocji oraz wsparcia zasobów ludzkich, odpowiednio: Oś priorytetowa 1 – Sprawna realizacja NSRO (w PO PT) i Działanie 8.1. Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM oraz Oś priorytetowa 2 – Komunikacja i promocja (PO PT) i działanie 8.2. Działania informacyjne i promocyjne.

W ramach RPO WM realizowane będą projekty dotyczące działań podejmowanych przez IZ RPO WM na obszarze województwa mazowieckiego. Działania podejmowane w ramach PO PT 2007-2013 dotyczyć będą całościowego administracyjnego wsparcia dla instytucji szczebla centralnego odpowiedzialnych za realizacje PWW.

Przykładowe rodzaje projektów:

 • finansowanie zatrudnienia odpowiedniej liczby wysoko wykwalifikowanej kadry do wypełniania obowiązków związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WM na wszystkich etapach jego realizacji,
 • podnoszenie kwalifikacji kadry biorącej udział w zarządzaniu i wdrażaniu RPO WM poprzez: szkolenia, seminaria, staże krajowe i zagraniczne, wyjazdy studyjne, udział w konferencjach, studia specjalistyczne, kursy językowe, itp.,
 • finansowanie zatrudnienia ekspertów wchodzących w skład Komisji Konkursowej i członków Komitetu Monitorującego RPO WM,
 • finansowanie badań, analiz, raportów oraz ekspertyz przygotowanych przez konsultantów zewnętrznych mających na celu usprawnienie realizacji obecnego i przyszłego okresu programowania,
 • zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej i magazynowej (np.: w drodze najmu, dzierżawy), a także finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WM,
 • odpowiednie dostosowanie i wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy, komputerowy (wraz ze stosownym oprogramowaniem), audiowizualny, teleinformatyczny, elektroniczny, itp., umożliwiający prawidłowe wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem programu,
 • finansowanie systemu informatycznego służącego obsłudze procesu realizacji RPO WM,
 • organizowanie prac Komitetu Monitorującego oraz prac Komisji Konkursowej,
 • działania związane z ewaluacją i oceną RPO WM,
 • wsparcie procesu kontroli, audytu projektów i programu,
 • zapewnienie ciągłości programowania na okres finansowania rozpoczynający się po roku 2013,
 • zapewnienie odpowiedniej archiwizacji dokumentacji związanej z wdrażaniem funduszy strukturalnych w latach 2004-2006 oraz w obecnym okresie programowania,
 • finansowanie działań związanych z przygotowanie przyszłego programu operacyjnego.

 

 

Typ beneficjentów:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego;
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 48 391 060 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 41 132 401 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 7 258 659 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 0 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%

Minimalny wkład własny beneficjenta: 15%

Forma płatności: Refundacja/zaliczka

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.