Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne

Cel i uzasadnienie działania

W ramach opisanego działania będzie można uzyskać dofinansowanie na wsparcie projektów służących zapewnieniu jak najszerszego dostępu do informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków funduszy strukturalnych oraz służące informowaniu społeczeństwa o roli Unii Europejskiej w ramach wspierania procesu rozwoju regionalnego.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Priorytetu VIII RPO WM, będą komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Dotyczy to działań w zakresie informacji i promocji oraz wsparcia zasobów ludzkich, odpowiednio: Oś priorytetowa 1 – Sprawna realizacja NSRO (w PO PT) i Działanie 8.1. Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM oraz Oś priorytetowa 2 – Komunikacja i promocja (PO PT) i działanie 8.2. Działania informacyjne i promocyjne.

W ramach RPO WM realizowane będą projekty dotyczące działań podejmowanych przez IZ RPO WM na obszarze województwa mazowieckiego. Działania podejmowane w ramach PO PT 2007-2013 dotyczyć będą całościowego administracyjnego wsparcia dla instytucji szczebla centralnego odpowiedzialnych za realizacje PWW.

Przykładowe rodzaje projektów:

 • opracowanie spójnej koncepcji graficznej dla RPO WM (wizualizacja);
 • organizacja szkoleń, spotkań informacyjnych, konferencji itp. na temat RPO WM oraz przyszłego okresu programowania dla potencjalnych i rzeczywistych beneficjentów RPO WM;
 • opracowanie i utrzymywanie strony internetowej i innych narzędzi elektronicznych;
 • stworzenie i bieżąca obsługa punktów informacyjnych;
 • obsługa administracyjno-biurowa procesu informowania, promocji i szkoleń;
 • publikacja ogłoszeń o naborach projektów;
 • tłumaczenie, publikacja i rozpowszechnianie dokumentów programowych, oficjalnych wytycznych, broszur, folderów, podręczników, publikacji, biuletynów informacyjnych dotyczących RPO WM oraz przyszłego okresu programowania;
 • przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • kampanie medialne (m.in. programy i audycje telewizyjne i radiowe, artykuły sponsorowane, konferencje prasowe, współpraca z dziennikarzami) i akcje promocyjne we własnym zakresie oraz za pośrednictwem instytucji zewnętrznych np. agencji reklamowych;
 • badania ewaluacyjne działań promocyjnych i informacyjnych;
 • badania opinii publicznej oraz monitoring mediów.

 

 

Typ beneficjentów:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego;
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 16 250 000 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 13 812 500 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 2 437 500 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 0 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%

Minimalny wkład własny beneficjenta: 15%

Forma płatności: Refundacja/zaliczka

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.