Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Cel główny: 

Poprawa konkurencyjności Mazowsza poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

 

Cele szczegółowe:

-Zwiększenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego sfery badawczo - rozwojowej oraz wspieranie inwestycji w badania i przedsięwzięcia rozwojowe.

-Rozwój sieci powiązań gospodarczych poprzez wspieranie powstawania i rozwoju klastrów i powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwami a sferą badawczo - rozwojową.

-Rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu i zwiększenie dostępności do usług doradczych.

-Zwiększenie dostępności firm do kapitału zewnętrznego poprzez tworzenie systemu wsparcia finansowego przedsiębiorstw.

-Podniesienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw i MSP poprzez dostosowanie do wymogów rynkowych, w tym zapewnienie dostępu do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości.

-Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjału, w tym atrakcyjnego położenia regionu i rezerw terenowych dla inwestycji.

Priorytet I ukierunkowany jest na wzrost konkurencyjności i innowacyjności województwa mazowieckiego. Szczególny nacisk położony zostanie na rozwój gospodarki opartej na wiedzy, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz sektora badawczo-naukowego.

Beneficjentami działań w ramach Priorytetu będą przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, które są inicjatorami w zakresie przedsiębiorczości, innowacji oraz przyczyniają się do poprawy spójności społecznej i gospodarczej Mazowsza na poziomie lokalnym i regionalnym. Budowa potencjału innowacyjnego województwa mazowieckiego będzie koncentrować się na działaniach na rzecz infrastruktury dla rozwoju firm innowacyjnych oraz regionalnych procesów proinnowacyjnych.

Wsparcie otrzymają również instytucje otoczenia biznesu m.in. w zakresie rozwoju parków przemysłowych, naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości oraz rozwoju instrumentów finansowania działalności gospodarczej.

Ponadto realizowane będą działania mające na celu wzmocnienie konkurencyjności sfery badawczo - rozwojowej poprzez wsparcie rozwoju ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Wsparcie obejmie inwestycje służące potrzebom badań naukowych oraz prac rozwojowych, w tym inwestycje infrastrukturalne: budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej jednostek naukowych oraz rozwój infrastruktury specjalistycznych laboratoriów.

W celu wypromowania Mazowsza, jako regionu przyjaznego dla inwestorów i nowych technologii podjęty zostanie szereg działań rekomendujących zarówno region jako miejsce lokalizacji inwestycji jak i przedsiębiorców. W zakresie tym przewiduje się wsparcie i integrację działań w obszarze marketingu i promocji gospodarczej regionu, promocję przedsiębiorców na targach, misjach gospodarczych czy imprezach targowo-wystawienniczych, wspieranie i rozwój spójnych systemów informacji w zakresie promocji przedsiębiorczości i innowacyjności na Mazowszu.

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Wydarzenia
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.