Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego dotyczy projektów realizowanych przez jednostki naukowe i szkoły wyższe

Cel i uzasadnienie działania

Celem Działania jest zwiększenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego sfery badawczo-rozwojowej.

Podniesienie konkurencyjności regionu nastąpi przy wykorzystaniu potencjału sfery badawczo-rozwojowej, wzmocnienie infrastruktury badawczej i specjalistycznej aparatury, co wpłynie na wzrost efektywności prowadzonych prac badawczych i konkurencyjność regionu. Realizowane będą działania mające na celu wzmocnienie konkurencyjności sfery badawczo-rozwojowej poprzez wsparcie rozwoju ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Wsparcie obejmie inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym inwestycje infrastrukturalne: budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury naukowo-badawczej jednostek naukowych i szkół wyższych oraz rozwój infrastruktury specjalistycznych laboratoriów.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
Priorytet II Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym

Przykładowe rodzaje projektów

Realizowane będą projekty mające na celu wzmocnienie potencjału sfery badawczo-rozwojowej:

 • budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów infrastruktury jednostek naukowych o wysokim potencjale badawczym, w tym działających na bazie konsorcjum naukowo-przemysłowym, niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej;
 • budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów infrastruktury szkół wyższych służącej prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej;
 • wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze;
 • zakup aparatury specjalistycznej oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w laboratoriach;
 • dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP i ochrony środowiska.


O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki naukowe i szkoły wyższe prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego.

 

Typ beneficjentów:

 • Jednostki naukowe,
 • Szkoły wyższe,
 • Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny realizujący projekt kluczowy.

 

 

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 57 000 224 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 48 450 190 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 8 550 034 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 0 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% lub na poziomie wynikającym z właściwego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w przypadku wystąpienia pomocy publicznej.

Minimalny wkład własny beneficjenta: 40% - w przypadku udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej.

Pomoc publiczna
Na poziomie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Minimalna/Maksymalna wartość projektu
Maksymalna wartość projektu – poniżej 4 mln PLN, bądź wyższa, jeśli projekt ujęty jest w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Forma płatności: Zaliczka, refundacja

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.