Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą

Cel i uzasadnienie działania

Celem Działania jest poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjału, w tym atrakcyjnego położenia regionu i rezerw terenowych dla inwestycji.

Poprawa konkurencyjności regionu będzie opierać się na wykorzystaniu endogenicznego potencjału, w tym korzystnej lokalizacji i rezerw terenowych w celu umożliwienia lokalizacji działalności gospodarczej, badawczo-rozwojowej i pochodnych. W porównaniu do Warszawy pozostała część województwa wypada zdecydowanie niekorzystnie zarówno pod względem terenów pod inwestycje i dróg dojazdowych, jak i przygotowania ofert inwestycyjnych sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej. Skupienie działalności badawczo-rozwojowej, gospodarczej i inwestycji zagranicznych w Warszawie jest wynikiem niedostatecznego rozwoju infrastruktury inwestycyjnej poza obszarem metropolitalnym. Natomiast w subregionach znajdują się zarówno zasoby terenów nieuzbrojonych w infrastrukturę techniczną, jak i terenów poprzemysłowych oraz powojskowych, które mogą stać się dogodnym miejscem lokalizacji przedsiębiorstw.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych

Przykładowe rodzaje projektów

Przewiduje się tworzenie warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dostępu do infrastruktury terenów inwestycyjnych poprzez:

 • projekty inwestycyjne dotyczące kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje (niezależnie od powierzchni, jaką zajmują), z wyłączeniem terenów przeznaczonych pod inwestycje mieszkaniowe. Uzbrojenie związane będzie z dostarczeniem podstawowych mediów: kanalizacji, wodociągu (nie stosuje się kryterium aglomeracji), instalacji elektrycznych, gazowych oraz dróg wewnętrznych. Możliwa będzie również budowa drogi dojazdowej łączącej teren inwestycyjny z najbliższą drogą;
 • budowę nowych lub modernizację istniejących obiektów, w tym poprzemysłowych i powojskowych, w celu stworzenia strefy aktywności gospodarczej (z wyłączeniem przedsięwzięć wspieranych w ramach Działania 5.2. Rewitalizacja miast;
 • przystosowanie oraz budowa nowych obiektów do pełnienia funkcji inkubatorów przedsiębiorczości;
 • działania studyjno-koncepcyjne (dokumentacja, prace analityczne) dotyczące tworzenia terenów inwestycyjnych o powierzchni poniżej 40ha.

 

 

Typ beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z zapisami Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
 • Podmioty wykonujące zadania lub usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego.

 

 

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 90 000 000 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 76 500 000 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 13 500 000 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 0 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%

Minimalny wkład własny beneficjenta: 3% dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna.

Pomoc publiczna
Pomoc publiczna co do zasady nie wystąpi. Jeśli jednak wystąpi, będzie udzielana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Forma płatności: Zaliczka, refundacja

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.