Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

Cel i uzasadnienie działania

Celem Działania jest podniesienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw i MSP poprzez dostosowanie do wymogów rynkowych, w tym zapewnienie dostępu do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) są motorem inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości, innowacji oraz przyczyniają się do poprawy spójności gospodarczej i społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym. Stanowią one główne źródło zatrudnienia, wywierają istotny wpływ na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, a tym samym mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności.

Jednym z kluczowych czynników prorozwojowych MSP są inwestycje. Natomiast wg badań i analiz, główną barierą rozwoju MSP jest przede wszystkim niedostateczny zasób własnych środków przeznaczonych na inwestycje. W związku z tym w ramach działania realizowane będą projekty dotyczące inwestycyjnych dla przedsiębiorstw. Wspierane będą również działania mające na celu unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej – zakup maszyn, urządzeń oraz oprogramowania.

W związku ze słabą konkurencyjnością podmiotów gospodarczych konieczne jest skupienie działań na bezpośrednim wspieraniu przedsiębiorczości, szczególnie w subregionach i na obszarach problemowych.

W ramach Działania przewiduje się wspieranie firm zarówno nowopowstałych, jak i funkcjonujących na rynku, w tym przedsiębiorstw zarówno z branż tradycyjnych, jak i innowacyjnych.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

RPO WM:
Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
Działanie 6.2 Turystyka

Przykładowe rodzaje projektów

Działanie ukierunkowane jest na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycje obejmujących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:

 • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
 • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
 • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.


Nową inwestycją nie jest:

 • inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;
 • nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.


W ramach Działania będą mogły być realizowane również usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia:

 • nowego produktu lub usługi;
 • systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie;
 • zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, maszyn i urządzeń.


Ponadto będzie możliwość unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń) o prowadzenia prac inwestycyjnych w ramach przedsiębiorstwa.

 

Typ beneficjentów: Przedsiębiorcy.

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 473 750 000 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 165 537 500 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 29 212 500 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 279 000 000 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: Na poziomie wynikającym z właściwego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w przypadku wystąpienia pomocy publicznej.

Minimalny wkład własny beneficjenta:

 • 40% - w przypadku udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej,
 • 50% - w przypadku udzielania pomocy na usługi doradcze,
 • 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis.


Pomoc publiczna
Na poziomie wynikającym z:

 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.


Minimalna/Maksymalna wartość projektu
Maksymalna wartość projektu: poniżej 8 mln zł.

Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia
Demarkacja z PROW: w RPO WM wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw:

 • wsparcie poza obszarami wiejskimi zdefiniowanymi w PROW - bez minimalnej wielkości wsparcia, każda działalność;
 • wsparcie na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW 2007-2013 w zakresie działalności wykraczającym poza zakres PKD w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 139, poz. 883, z późn. zm.), zwanym dalej „Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” - bez minimalnej wielkości wsparcia;
 • wsparcie na obszarach wiejskich, zdefiniowanych w PROW 2007-2013, dla projektów o wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 300 tys. PLN.

Na poziomie UM następuje weryfikacja, czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została zawarta z nim umowa w ramach PROW.

Forma płatności: Zaliczka, refundacja

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Wydarzenia
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.