Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 3.2 Regionalny transport publiczny

Cel i uzasadnienie działania

Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności oraz poprawa jakości i dostępności usług świadczonych w zakresie transportu publicznego o charakterze regionalnym oraz poprawa bezpieczeństwa pasażerów korzystających z tych usług. Wsparcie transportu publicznego będzie realizowane poprzez projekty polegające na zakupie oraz modernizacji taboru dla przewozów o charakterze regionalnym, tworzenie węzłów komunikacyjnych integrujących różne rodzaje transportu poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" oraz wdrażaniu nowoczesnych inteligentnych systemów transportowych i obsługi podróżnych.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

RPO WM:
Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
Działanie 5.1 Transport miejski

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013:
Oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku
Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego
Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych
Oś priorytetowa VII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych

Przykładowe rodzaje projektów:

 • Zakup nowego lub używanego taboru szynowego,
 • Modernizacja taboru szynowego,
 • Tworzenie i wdrażanie inteligentnych systemów transportowych przyczyniające się do poprawy jakości usług oraz bezpieczeństwa pasażerów (np. systemy centralnego sterowania ruchem, elektroniczne systemy informacyjne dla podróżnych, elektroniczne systemy dystrybucji biletów, elektroniczna informacja pasażerska, monitoring bezpieczeństwa),
 • Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" lub przystosowanie istniejących parkingów do funkcji "Parkuj i Jedź".

 

 

Typ beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd.

 

 

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 96 447 064 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 74 450 772 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 13 138 372 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 8 857 920 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% lub na poziomie wynikającym z właściwego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej).

Minimalny wkład własny beneficjenta: 3% dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna.

Pomoc publiczna
Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Jeśli pomoc publiczna wystąpi, będzie udzielana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Forma płatności: Zaliczka, refundacja

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.