Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Cel i uzasadnienie działania

Cel działania: poprawa jakości wód i ich ochrona przed zanieczyszczeniami.

Potrzeba realizacji działania wynika ze złego stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa spowodowanego przede wszystkim niskim poziomem skanalizowania regionu.

Wspierane będą przedsięwzięcia zmierzające do optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej, zredukowania zanieczyszczeń odprowadzanych do wód oraz zapewnienia odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej. Realizacja działania przyczyni się do poprawy jakości środowiska poprzez wpływ na wody powierzchniowe i podziemne oraz zmniejszenia ilości ścieków odprowadzanych bezpośrednio do wód i gleby.

Oczyszczanie ścieków, sieci kanalizacyjne oraz zaopatrzenie w wodę – projekty dotyczące aglomeracji nie większych niż 15 tys. RLM.

Projekty w zakresie gospodarki ściekowej powinny dotyczyć aglomeracji uwzględnionych w KPOŚK lub we właściwych rozporządzeniach wojewodów. IZ RPO podejmuje decyzję, w którym z w/w dokumentów powinna być ujęta aglomeracja.

Natomiast po wejściu w życie zaktualizowanego KPOŚK, wsparcie w ramach RPO może dotyczyć tylko aglomeracji uwzględnionych w zaktualizowanym KPOŚK. Zapis nie dotyczy projektów wyłonionych w konkursach, które rozpoczęły się przed dniem wejścia w życie zaktualizowanego KPOŚK.

W przypadku projektów dot. kompleksowego uzbrajania terenów inwestycyjnych nie stosuje się kryterium aglomeracji Możliwe jest wsparcie projektów grupowych tzn. takich, które realizowane są dla kilku aglomeracji, z których każda jest nie większa niż 15 tys. RLM.

Projekty dotyczące tylko zaopatrzenia w wodę mogą być realizowane w RPO oraz w PROW (brak wsparcia tego typu projektów w PO IŚ). Ponadto, do projektów dotyczących tylko zaopatrzenia w wodę kryterium aglomeracji nie ma zastosowania (zatem mogą być realizowane na terenie w ogóle nie objętym aglomeracją lub też na terenie aglomeracji o dowolnej wielkości).

Pojęcie „aglomeracja”, zgodnie z prawem wodnym, odnosi się do gospodarki ściekowej, a nie zaopatrzenia w wodę.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

RPO WM:
Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą
Działanie 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)
Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
Działanie 5.2 Rewitalizacja miast

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:
Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Kod Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Przykładowe rodzaje projektów:

Zarządzanie odpadami gospodarczymi i produkcyjnymi: budowa, rozbudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów pościekowych, instalacji do suszenia osadów pościekowych - jako część projektów wodno-ściekowych.

Woda pitna (zarządzanie i dystrybucja): budowa, rozbudowa i modernizacja elementów systemów zaopatrzenia w wodę:

 • sieci wodociągowych,
 • ujęć wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej), zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej,
 • urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody,
 • urządzeń regulujących ciśnienie wody,
 • działania na rzecz ograniczenia strat (montaż urządzeń),


Wody użytkowe (oczyszczanie): budowa, rozbudowa, modernizacja systemów, infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania, gromadzenia, przesyłania i odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych:

 • sieci kanalizacyjnych,
 • oczyszczalni ścieków,
 • przepompowni


W ramach Działania nie przewiduje się wspierania projektów dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy:

 • inwestycja dotycząca systemu zbiorczego odprowadzania ścieków nie byłaby efektywna ekonomicznie,
 • przedsięwzięcie dotyczące oczyszczalni przydomowych jest niezbędne nie tylko z punktu widzenia ochrony środowiska, ale również np. z punktu widzenia rozwoju turystyki,
 • suma środków EFRR przewidzianych na realizację przedsięwzięć dotyczących oczyszczalni przydomowych ma udział nie większy niż 5 % całej puli środków przewidzianych na gospodarkę wodno-ściekową w ramach RPO WM.


W ramach Działania przewiduje się możliwość finansowania budowy sieci kanalizacji deszczowej, pod warunkiem, że stanowi ona element projektu dotyczącego kanalizacji ściekowej w aglomeracji oznaczonej w KPOŚK.

 

Typ beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu, terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,
 • Podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny.

 

 

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 110 037 878 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 93 532 196 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 16 505 682 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 0 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% lub na poziomie wynikającym z właściwego programu pomocy publicznej (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej).

Minimalny wkład własny beneficjenta: 3% - dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc publiczna.

Pomoc publiczna
Pomoc publiczna co do zasady nie wystąpi. Jeśli jednak wystąpi, będzie udzielana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia
Demarkacja kwotowa na obszarach objętych interwencją PROW:

 • projekty o wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 4 mln PLN,
 • projekty o wartości (kwocie) dofinansowania poniżej 4 mln PLN – tylko w przypadku gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 3,5 mln PLN, a kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW).

Weryfikacja na poziomie UM czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia/nie została zawarta z nim umowa w ramach PROW.
Na obszarach nie objętych interwencją PROW – bez minimalnej wielkości wsparcia na gminę/wartości projektu.

Forma płatności: Zaliczka, refundacja

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Wydarzenia
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.