Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia

Cel i uzasadnienie działania

Głównym celem działania jest poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej w regionie.

Potrzeba realizacji działań wynika głównie z konieczności spełnienia przez zakłady opieki zdrowotnej wymogów (określonych w obowiązujących przepisach prawa), dotyczących pomieszczeń i urządzeń.

Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia mające na celu poprawę stanu infrastruktury lecznictwa otwartego i zamkniętego, stacjonarnego i ambulatoryjnego, doposażenie w sprzęt medyczny oraz inne niezbędne wyposażenie, zwiększające obecne możliwości diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.

Podejmowane działania będą prowadzić do wyrównania różnic w wyposażeniu placówek na szczeblu lokalnym i do zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie.

Inwestycje w tym zakresie będą się opierać na szczegółowej analizie zapotrzebowania oraz optymalnego poziomu świadczenia tych usług.

Wszystkie propozycje projektów będą rozpatrywane w kontekście krajowej lub regionalnej strategii rozwoju służby zdrowia. W ramach działania nie będzie możliwe finansowanie bieżącej działalności sektora.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

PO Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego
Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

PO Kapitał Ludzki - działania w ramach tego PO mają charakter wyłącznie uzupełniający do przedsięwzięć realizowanych w ramach tego Priorytetu RPO:
Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

RPO WM:
Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości
Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza
Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, energetyka

Przykładowe rodzaje projektów:

Dofinansowanie może być przeznaczone na projekty służące tworzeniu lub poprawie zdolności beneficjenta do wykonywania usług w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych i może polegać na:

 • rozbudowie, przebudowie, modernizacji istniejących obiektów infrastruktury ochrony zdrowia (z wyłączeniem termomodernizacji) w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa/ Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 213, poz. 1568, z późn. zm.).

  W szczególności będzie to dotyczyć: szpitali, zakładów opiekuńczo- leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, przychodni, ośrodków zdrowia, poradni, ambulatoriów, jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

  W ramach działania nie przewiduje się wsparcia dla inwestycji prowadzących do powiększenia sektora ochrony zdrowia.

  Będą możliwe działania dotyczące zarówno kompleksowych remontów obiektów, jak też tylko części np. oddziału szpitalnego, bloku operacyjnego, pracowni diagnostycznych.

  Dopuszcza się, tylko w wyjątkowych przypadkach (wynikających z rachunku ekonomicznego), dofinansowanie budowy obiektów podstawowej opieki zdrowotnej - gdy będzie nieopłacalna modernizacja istniejącej infrastruktury, w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów prawa.

  Również możliwa będzie budowa nowych zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Poprzez tworzenie tych zakładów nie powiększamy sektora ochrony zdrowia, a obejmujemy całodobową opieką osoby, które nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

 • zakupie niezbędnego (nowego) wyposażenia w celu poprawy jakości świadczonych usług, zwiększającego możliwości diagnozowania i leczenia (aparaty lub urządzenia medyczne, w tym wyroby medyczne z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku) oraz wyposażenie obiektów ochrony zdrowia w celu podniesienia jakości usług medycznych.

 • dostosowaniu stanu technicznego istniejącej infrastruktury do zainstalowania i użytkowania nowego sprzętu medycznego.

  Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów i ich otoczenia są możliwe tylko wyłącznie jako jeden z elementów projektu.

 

 

Typ beneficjentów:

Beneficjentem może być jedynie podmiot dostarczający świadczenia gwarantowane w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ):

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia (tylko prace polegające na rozbudowie, przebudowie, modernizacji obiektów). Beneficjent jest zobowiązany do wykorzystania obiektu objętego wsparciem dla celów świadczeń gwarantowanych w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ) – poprzez prowadzenie w tym budynku własnego ZOZ, bądź udostępnienie budynku na potrzeby NZOZ, działającego w publicznym systemie ochrony zdrowia w okresie zachowania trwałości projektu tj. przynajmniej przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji;
 • Publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia - (zakontraktowane z NFZ) - z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotami tworzącymi są: minister, centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych) Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oświadczenia przez podmiot wnioskujący, iż otrzymane wsparcie będzie wykorzystane dla celów świadczeń gwarantowanych w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ). Wsparcie nie dotyczy zoz, świadczących usługi leczenia uzdrowiskowego. Wsparcie nie dotyczy ratownictwa medycznego;
 • Grupowe lub indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie, prowadzące działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia;
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące statutową działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia;
 • Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność statutową zgodną z celami Działania 7.1.

 

 

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 90 048 180 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 61 240 953 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 10 807 227 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 18 000 000 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%

Minimalny wkład własny beneficjenta:

 • 3% - dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych
 • 15%- pozostali beneficjenci
 • 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis


Pomoc publiczna
Pomoc publiczna co do zasady nie wystąpi. Jeśli jednak wystąpi, będzie udzielana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Forma płatności: Zaliczka, refundacja

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Wydarzenia
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.