MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Informacja dla beneficjentów, których projekty znajdują się w okresie trwałości!

Wypełnioną ankietę należy wydrukować i dostarczyć w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, do siedziby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r. Sprawozdanie należy złożyć w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (zapis na nośniku CD/DVD lub pen drive usb) w siedzibie IP II w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 lub wysłać pocztą na adres:

 

 

Załączniki

Wytyczne IZ

Formularz sprawozdania trwałość 2007-2013 -wzór.docx

Załącznik nr 1 Sprawozdanie Wzór

Załącznik nr 2 Analiza finansowa

zał 3 dobór próby do kontroli.docx

 zał 4.docx

zał 5 lista sprawdzajaca.docx

Formularz weryfikujący projekt pod kątem kwalifikowalności podatku VAT sierpień 2012.docx

instrukacja wypełniania formularza weryfikującego projekt pod kątem kwalifikowalności podatku VAT. sierpień 2012.docx

oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.docx 1.docx

Wytyczne dla Benenficjentów w zakresie informacji i promocji.pdf

informacja dla Beneficjentów w zakresie archiwizacji.doc

Zagadnienia zachowania trwałości projektu współfinansowanego z funduszy europejskich

 

 

Dla projektów z Priorytetu III. Działanie  3.1

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44