Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Nabór wniosków do Działania 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W terminie od 30 czerwca2011r. do 31 sierpnia 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 RPO WM.

Opublikowano: 2011-06-30

Termin składania wniosków : od 30 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r., od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00. Ostateczny termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu upływa z dniem 31 sierpnia 2011 roku o godz. 16:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: drugi kwartał 2012 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa będzie opublikowana na stronie internetowej MJWPU www.mazowia.eu.

Miejsce składania wniosków: wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków: wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek o dofinansowanie można dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Punkt Przyjmowania Wniosków ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Kto może składać wnioski: mikro, małe przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku minimum 12 miesięcy oraz średnie przedsiębiorstwa bez ograniczenia czasu działalności.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie: w ramach konkursu wspierane będą projekty
z zakresu:

- zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie,
w tym:

· zintegrowanych systemów do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP (Enterprise Resource Planning);

· systemów wspomagających zarządzanie relacjami z klientem klasy CRM (Customer Relationship Management).

- usług doradczych dotyczących zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;

- budowy lub przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w firmie.

Kryteria wyboru projektów: ocena projektów odbywa się w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WM, określone w załączniku nr 5 Uszczegółowienia RPO WM, aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu.

Procent dofinansowania projektu: maksymalna wysokość wsparcia nie może przekroczyć 50 % wydatków kwalifikowalnych.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu: zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego harmonogramem naboru wniosków, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/2.3/1/2011 przeznaczona jest alokacja w wysokości 5 000 000 EUR.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
beneficjentom przysługuje prawo do następujących środków odwoławczych:

 • etap przedsądowy: protest - rozpatrywany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, tj. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
 • etap sądowy:
 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - po otrzymaniu informacji o oddaleniu protestu przez MJWPU, rozumianym jako wyczerpanie środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego - wyłącznie w zakresie zgodności z prawem czynności dokonywanych w zakresie oceny projektów.
 • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, której prawo wniesienia przysługuje zarówno wnioskodawcy, jak i IZ RPO WM oraz MJWPU.

Szczegółowe informacje w zakresie procedury odwoławczej zawarte zostały w dokumencie: Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zamieszczonym na stronie internetowej MJWPU: www.mazowia.eu.

Ważne informacje : szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu.

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.