Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Nabór wniosków dla średnich przedsiębiorców do Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Opublikowano: 2011-09-30

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 RPO WM można dostarczyć do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU ) w terminie od 30 września 2011r. do 14 października 2011 r. do godz. 24.00 ( dotyczy elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie) oraz 21 października 2011r. do godz. 16.00 (dotyczy papierowej wersji wniosku o dofinansowanie)

Termin składania wniosków: elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu należy wysłać za pośrednictwem systemu Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego w terminie od 30 września 2011r. do 14 października 2011r. Wersję papierową wysłanego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami należy dostarczyć w terminie od 30 września 2011r do 21 października 2011 r. Ostateczny termin wysłania elektronicznej wersji wniosków o dofinansowanie projektu upływa z dniem 14 października 2011r. o godz. 24.00, natomiast wersji papierowej 21 października 2011 roku o godz. 16.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: drugi kwartał 2012 r. Lista projektów wybranych
do dofinansowania oraz lista rezerwowa będzie opublikowana na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu.

Miejsce składania wniosków: elektroniczną wersję wniosków o dofinansowanie należy wysyłać za pośrednictwem systemu Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny, natomiast wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z załącznikami należy składać w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków: wnioskodawca wysyła elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny, natomiast wniosek o dofinansowanie w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Punkt Przyjmowania Wniosków ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Kto może składać wnioski: średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie: w ramach konkursu wspierane będą projekty
w zakresie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycji obejmujących:

 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:

 • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;

 • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;

 • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub

 • zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

 • nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

Kryteria wyboru projektów: ocena projektów odbywa się w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WM, określone w załączniku nr 5 Uszczegółowienia RPO WM, aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu.

Procent dofinansowania projektu: maksymalna wysokość wsparcia nie może przekroczyć 40 % wydatków kwalifikowalnych.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu: zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego harmonogramem naboru wniosków, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/1.5/1/2011 przeznaczona jest alokacja w wysokości 5 000 000 EUR.

Wzór wniosku o dofinansowanie

http://archiwum.rpo.mazowia.eu/aktualny-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-i-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie/aktualny-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-i-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie.html

Wzór umowy o dofinansowanie

http://archiwum.rpo.mazowia.eu/wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-uchwala-zarzadu-wm-wraz-z-zalacznikami/wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-uchwala-zarzadu-wm-wraz-z-zalacznikami.html

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: beneficjentom przysługuje prawo do następujących środków odwoławczych:

 • etap przedsądowy: protest – rozpatrywany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, tj. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

 • etap sądowy:

 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – po otrzymaniu informacji o oddaleniu protestu przez MJWPU, rozumianym jako wyczerpanie środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego – wyłącznie w zakresie zgodności z prawem czynności dokonywanych w zakresie oceny projektów.

 • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, której prawo wniesienia przysługuje zarówno wnioskodawcy, jak i IZ RPO WM oraz MJWPU.

Szczegółowe informacje w zakresie procedury odwoławczej zawarte zostały w dokumencie: Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zamieszczonym na stronie internetowej MJWPU: www.mazowia.eu.

Ważne informacje: szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu.

OBOWIĄZUJĄCY REGULAMIN KONKURSU RPOWM/1.5/1/2011 do pobrania 

TABELA ZMIAN do pobrania 

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.