Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W terminie od 31 sierpnia 2011 do 28 października 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 RPO WM.

Opublikowano: 2011-08-31

Termin składania wniosków: od 31 sierpnia 2011 r. do 28 października 2011 r., od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00. Ostateczny termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu upływa z dniem 28 października 2011 roku o godz. 16:00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: drugi kwartał 2012 r. Lista projektów wybranych
do dofinansowania oraz lista rezerwowa będzie opublikowana na stronie internetowej MJWPU www.mazowia.eu.

Miejsce składania wniosków: wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków: wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu. Wniosek
o dofinansowanie można dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Punkt Przyjmowania Wniosków ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Kto może składać wnioski: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; jednostki naukowe; szkoły wyższe; zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; instytucje otoczenia biznesu; organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie: w ramach konkursu wspierane będą m.in. projekty polegające na:

 • informatyzacji instytucji publicznych;

 • tworzeniu Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) w instytucjach publicznych;

 • rozwoju telefonii internetowej VoIP w instytucjach publicznych;

 • zakupie i wdrożeniu systemów back-office umożliwiających sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznej;

 • wdrażaniu w budynkach użyteczności publicznej inteligentnych systemów, w tym m.in.: systemu zarządzania zużyciem energii (sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem oraz wentylacją i klimatyzacją), systemu dostępowego i/lub systemu alarmowego i monitoringu.

RODZAJE PROJEKTÓW WYŁĄCZONE ZE WSPARCIA W RAMACH NABORU WNIOSKÓW:

 • budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci szerokopasmowych;

 • tworzenie hot – spotów w miejscach publicznych;

 • tworzenie systemów informacji przestrzennej na poziomie lokalnym i regionalnym.

Kryteria wyboru projektów: ocena projektów odbywa się w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WM, określone w załączniku nr 5 Uszczegółowienia RPO WM, aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu.

Procent dofinansowania projektu: maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis: 85%.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu: zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego harmonogramem naboru wniosków, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/2.1/1/2011 przeznaczona jest alokacja w wysokości 10 000 000 EUR.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: beneficjentom przysługuje prawo do następujących środków odwoławczych:

 • etap przedsądowy: protest – rozpatrywany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, tj. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

 • etap sądowy:

 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – po otrzymaniu informacji o oddaleniu protestu przez MJWPU, rozumianym jako wyczerpanie środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego – wyłącznie w zakresie zgodności z prawem czynności dokonywanych w zakresie oceny projektów.

 • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, której prawo wniesienia przysługuje zarówno wnioskodawcy, jak i IZ RPO WM oraz MJWPU.

Szczegółowe informacje w zakresie procedury odwoławczej zawarte zostały w dokumencie: Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zamieszczonym na stronie internetowej MJWPU: www.mazowia.eu.

Ważne informacje: szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu.

Załączniki


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.