Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

Cel i uzasadnienie działania

Celem Działania jest rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu (IOB) i zwiększenie dostępności do usług konsultacyjnych i doradczych oraz zwiększenie dostępności firm do kapitału zewnętrznego poprzez tworzenie systemu wsparcia finansowego przedsiębiorstw.

Obecnie instytucje otoczenia biznesu skupione są głównie w Warszawie, zaś zakres i jakość świadczonych przez nie usług są zróżnicowane. Ponadto ośrodki są słabo wyposażone pod względem technicznym oraz odnotowuje się braki kadrowe. Oferta usług nie jest dostosowana do potrzeb przedsiębiorstw innowacyjnych i wspierania transferu innowacji. Regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe i poręczeń kredytowych wymagają dokapitalizowania. System instytucji otoczenia biznesu dla swej sprawności wymaga zwiększenia potencjału instytucjonalnego i usługowego poprzez wykreowanie nowych i wzmocnienie już istniejących instytucji otoczenia biznesu oraz zapewnienie dostępu do usług konsultacyjnych i doradczych dla MSP, w tym m.in. dotyczących projektów mających za cel wdrożenie w tych przedsiębiorstwach procesów przyjaznych środowisku.

Konieczne jest wzmocnienie systemu IOB w celu wspierania działalności innowacyjnej poprzez wsparcie rozwoju parków przemysłowych, naukowo-technologicznych oraz inkubatorów przedsiębiorczości.

W ramach Działania realizowane będą projekty mające na celu rozwój instrumentów finansowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych oraz dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych działających na rynku regionalnym oraz lokalnym.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
Priorytet III Kapitał dla innowacji
Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
Priorytet V Dyfuzja innowacji
Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu regionalnym
Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności
Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych.

Przykładowe rodzaje projektów

Przewiduje się realizację projektów dotyczących:

 • powstawania i rozwoju instytucji otoczenia biznesu;
 • wsparcia parków przemysłowych oraz parków technologicznych zarówno nowych, jak i już istniejących;
 • tworzenia sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu lokalnym i regionalnym, w tym wsparcie nowej lokalizacji, modernizacji, rozbudowy dotychczasowej siedziby IOB w celu zwiększenie ich zdolności do świadczenia usług przedsiębiorcom działającym w województwie mazowieckim;
 • stworzenia infrastruktury niezbędnej do świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych dla MSP;
 • prowadzenia działalności oraz służących poprawie funkcjonowania IOB:
  • budowa, przebudowa i wyposażenie infrastruktury w celu poprawy lub świadczenia nowych usług,
  • poprawa dostępności komunikacyjnej i infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych przeznaczonych na strefy aktywności gospodarczej,
  • opracowanie i wdrożenie pakietów usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców (rozwój dotychczas świadczonych usług doradczych oraz wprowadzenie nowych usług);
 • dokapitalizowania funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych działających na rynku lokalnym i regionalnym.

 

 

Typ beneficjentów:

 • Instytucje Otoczenia Biznesu,
 • Fundusze pożyczkowe/ poręczeniowe (w odniesieniu do projektów dokapitalizowania funduszu), jako osoby prawne, które:
  • nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe, utrzymując odpowiedni poziom kapitału,
  • uchwałą właściwego organu utworzyły wyodrębniony księgowo fundusz,
  • są zarejestrowane, mają siedzibę i prowadzą działalność w województwie mazowieckim oraz rozpoczęły i prowadziły działalność przed 1 stycznia 2008 r.

 

 

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 169 907 353 euro

Wkład ze środków unijnych na działanie: 61 939 375 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 10 930 478 euro

Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 97 037 500 euro

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu:

 • 85% lub na poziomie wynikającym z właściwego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w przypadku wystąpienia pomocy publicznej,
 • 100% w projektach dokapitalizowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.


Minimalny wkład własny beneficjenta:

 • 40% - w przypadku udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu,
 • 40% - w przypadku udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej,
 • 40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis,
 • 0% - w przypadku funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.


Pomoc publiczna
Na poziomie wynikającym z:

 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych,
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych, które będzie stosowane przez fundusz pożyczkowy / poręczeniowy, jeśli wystąpi pomoc publiczna na poziomie wsparcia udzielanego przedsiębiorstwu przez fundusz.


Minimalna/Maksymalna wartość projektu
Maksymalna kwota wsparcia parków technologicznych zarówno nowych, jak i już istniejących – poniżej 40 mln PLN. Wsparcie dla projektów od 40 mln PLN jest możliwe w przypadku umieszczenia ich w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Minimalna wartość projektu dokapitalizowania funduszy pożyczkowych – 10 mln PLN.
Minimalna wartość projektu dokapitalizowania funduszy poręczeniowych – 35 mln PLN.

Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia
Minimalna kwota wsparcia funduszy pożyczkowych – 10 mln PLN.
Minimalna kwota wsparcia funduszy poręczeniowych – 35 mln PLN.

Forma płatności:
Zaliczka, refundacja.
Przekazanie płatności na utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych i funduszy pożyczkowych, funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich oraz funduszy powierniczych, o których mowa w art. 44 Rozporządzenia 1083/2006.

Zapoznaj się z wnioskiem o płatność dla Działania 1.4

Załączniki

Informacje w ramach danego elementu:

Aktualności
Komunikaty

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.