Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Informacja dotycząca planowanego naboru w ramach Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Opublikowano: 2011-09-07

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków na rok 2011 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE ORAZ INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA:

 • Nabory zostaną przeprowadzone w trybie konkursu zamkniętego bez preselekcji.

 • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć: 31.12.2013 r.

 • Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

 • Z ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu wyłączone będą podmioty nieposiadające na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku mikroprzedsiębiorstw data wpisu do EDG lub KRS musi być wcześniejsza niż data opublikowania na stronie internetowej MJWPU (www.mazowia.eu) ramowych założeń konkursu (tj. 07.09.2011 r.).

 • Ogłoszenie trzech oddzielnych konkursów z podziałem na: średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa zgodnie z poniższą tabelą:

 

 

Średnie przedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorstwa

Terminy naboru wniosków

30.09 - 14.10.2011 r.

17.10 - 02.11.2011 r.

04-18.11.2011 r.

Alokacja na konkurs*

5 mln EURO

5 mln EURO

10 mln EURO

Minimalna wartość dofinansowania z EFRR:

300 000 PLN

200 000 PLN

100 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania z EFRR:

1 300 000 PLN

900 000 PLN

 

500 000 PLN

 

*W przypadku, gdy konkursy spotkają się z dużym zainteresowaniem, środki finansowe przeznaczone na ich realizację mogą ulec zwiększeniu.

RODZAJE PROJEKTÓW:

Działania w ramach konkursu ukierunkowane będą na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycji obejmujących:

 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:
 • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
 • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
 • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.
 • nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

 • W ramach konkursu beneficjent będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

 • Składanie wniosków w formie elektronicznej odbywać się będzie za pośrednictwem systemu SEZAM odpowiednio (w zależności od konkursu) do godz. 2400: 14 października 2011 r. (średnie przedsiębiorstwa), 2 listopada 2011 r. (małe przedsiębiorstwa), 18 listopada 2011 r. (mikroprzedsiębiorstwa).

 • Wersję papierową wysłanego wniosku będzie trzeba dostarczyć do siedziby MJWPU w ciągu 5 dni roboczych od momentu zamknięcia danego konkursu w godz. 800-1600.

 • Wniosek o dofinansowanie i załączniki w formie papierowej składane będą w jednym egzemplarzu.

 • Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie: biznes plan, załączniki środowiskowe, sprawozdanie finansowe/PIT/CIT, KRS/EDG, wyciąg z dokumentacji technicznej dla projektów infrastrukturalnych.

 • Oświadczenie wraz z ankietą dotyczące kwalifikowalności podatku VAT wymagane będą tylko w przypadku, gdy podatek VAT w danym projekcie będzie kwalifikowalny.

 

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW:

 

 • Projekty będą mogły być realizowane w ramach: 

 • pomocy publicznej - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1599).
 • pomocy de minimis - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562);
 • W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej możliwe są do sfinansowania tylko i wyłącznie prace inwestycyjne związane z realizacją projektu, z wyłączeniem prac przygotowawczych i usług doradczych.

 • W ramach pomocy de minimis można sfinansować tylko i wyłącznie:

 • koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej;
 • koszty informacji i promocji projektu.
 • Wnioskodawca w ramach jednego projektu ma możliwość finansowania wydatków korzystając zarówno z regionalnej pomocy inwestycyjnej, jak i pomocy de minimis.

 • Poziom dofinansowania w ramach pomocy de minimis nie może być większy niż poziom dofinansowania wynikający z regionalnej pomocy inwestycyjnej.

 • Początek okresu kwalifikowalności wydatków w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej: po dniu złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie.

 • Początek okresu kwalifikowalności wydatków w ramach pomocy de minimis: po dniu 01.01.2009 r.

 • Wydatek poniesiony na zakup nieruchomości zabudowanej lub lokalu będzie kwalifikowany tylko do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, przy spełnieniu dodatkowych warunkowych zawartych w „Zasadach kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, dostępnych na stronie: www.mazowia.eu.

 • W ramach konkursu wykluczone będą projekty realizowane w oparciu o formułę: „zaprojektuj i wybuduj”.

Szczegółowe informacje umieszczone będą w regulaminie konkursu, dostępnym w dniu rozpoczęcia naboru w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa oraz na stronie internetowej: www.mazowia.eu.

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.