Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Informacja w sprawie założeń ramowych konkursu nr RPOWM/4.1/1/2014 w ramach Działania 4.1. „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Opublikowano: 2014-09-09

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków na rok 2014 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje ogłoszenie w październiku 2014 r. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1. „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

1) Nabór przeprowadzony zostanie w trybie etapowanego konkursu otwartego bez preselekcji. W przypadku konkursu etapowanego regulamin konkursu wskazuje podział naboru wniosków na etapy, które mają wpływ na umieszczanie projektów na listach rankingowych. Projekty złożone w poszczególnych etapach tworzą osobne listy rankingowe. Istnieje możliwość wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs etapowany już przez projekty złożone w pierwszym etapie.

2) Przykładowe rodzaje projektów, które będą polegać dofinansowaniu w ramach konkursu:

a. budowa, rozbudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów pościekowych – jako część projektów wodno-ściekowych.

b. budowa, rozbudowa i modernizacja elementów systemów zaopatrzenia w wodę:

 • sieci wodociągowych,

· ujęć wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej), zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej,

· urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody,

 • urządzeń regulujących ciśnienie wody,

· działania na rzecz ograniczenia strat (montaż urządzeń).

c. budowa, rozbudowa, modernizacja systemów, infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania, gromadzenia, przesyłania i odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych:

 • sieci kanalizacyjnych,
 • oczyszczalni ścieków,
 • przepompowni.

3) Projekty dotyczące ścieków i sieci kanalizacyjnych mogą być realizowane wyłącznie w aglomeracjach do 15 tys. RLM., która została wyznaczona właściwym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa mazowieckiego, a po aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zostanie w nim oznaczona.

4) Beneficjentami w ramach konkursu mogą być: jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki
i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym; podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd; podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny.

5) Dofinansowaniu będą mogły podlegać projekty posiadające na etapie oceny formalnej decyzję pozwolenie na budowę oraz projekty których realizacja nie wymaga posiadania tej decyzji zgodnie art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

6) Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

7) W ramach konkursu beneficjent będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA PROJEKTÓW ORAZ KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW:

8) Projekty będą mogły być realizowane wyłącznie bez pomocy publicznej.

9) Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

10) Maksymalna wartość dofinansowania: 10 mln PLN.

11) Początek okresu kwalifikowania wydatków – 1 stycznia 2007 r.

12) Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca 2015 r.

13) Na obszarach objętych interwencją PROW wsparcie będą mogły otrzymać projekty o wartości dofinansowania powyżej 4 mln PLN lub projekty o wartości dofinansowania poniżej 4 mln PLN – tylko w przypadku gdy gmina już nie może korzystać ze wsparcia z PROW.

WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE

 

14) Wydatki dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków.

15) Opracowanie studium wykonalności.

16) Zakup środków transportu.

17) Podłączenie do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej indywidualnych użytkowników.

Szczegółowe informacje umieszczone będą w regulaminie konkursu, dostępnym przed rozpoczęciem naboru w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74,
03-301 Warszawa oraz na stronie internetowej: www.mazowia.eu.

Załączniki:

 

1. Regulamin konkursu.

2. Ogłoszenie konkursowe.

3. Wytyczne do studium wykonalności.

4. Wzór umowy o dofinansowanie.

5. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu.

6. Wzór harmonogramu wydatków.

7. Wzór harmonogramu realizacji zamówień publicznych w ramach projektu.

8. Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu.

9. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (załącznik 1a).

10. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (załącznik 1b).

11. Wzór oświadczenia o ujęciu aglomeracji w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

12. Wzór oświadczenia, iż inwestycja nie spełnia definicji dużego projektu.

13. Wzór oświadczenia wraz z ankietą, dotyczące kwalifikowalności podatku VAT.

14. Broszura informacyjną dotycząca opłat za korzystanie ze środowiska.

15. Wzór ankiety dotyczącej wywiązywania się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska.

16. Tabela wskaźników produktu i rezultatu dla Działania 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa;

17. Instrukcja wypełniania wniosku.

18. Zasady kwalifikowania wydatków.

19. Dodatkowe kryteria formalne oraz kryteria szczegółowe (punktowe).

20. Uszczegółowienie RPOWM.

21. Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

22. Przykładowy wzór protestu RPO WM.


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.