Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Do tej pory wydaliśmy
7 571 618 144,61 zł
Wartość podpisanych umów
13 553 138 574,04 zł

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPOWM/4.2/2/2013

Opublikowano: 2013-09-17

Od 18 września 2013 r. do 31 października 2013 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU ) przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi – dostosowanie istniejących zakładów zagospodarowania odpadów do obowiązujących przepisów”

Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi – dostosowanie istniejących zakładów zagospodarowania odpadów do obowiązujących przepisów

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:  
 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w Punkcie Przyjmowania Wniosków MJWPU, od 18 września 2013 r. do 31 październiak 2013 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. Ostateczny termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie upływa w dniu 31 paździrenika 2013 r. o godz. 16.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – drugi kwartał 2014 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa będą opublikowane na stronie internetowej MJWPU www.mazowia.eu

Miejsce składania wniosków: 

W siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie – Punkt Przyjmowania Wniosków.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wysyła elektroniczną wersję wniosku o  dofinansowanie za pośrednictwem systemu Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny, natomiast wniosek o dofinansowanie w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu należy dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Punkt Przyjmowania Wniosków ul. Jagiellońska 74,
03-301 Warszawa.

Na co i kto może składać wnioski

 • Kto może składać wnioski:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

 • podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,

 • podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,

 • podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny.

 • przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Konkurs jest przewidziany dla projektów polegających na dostosowaniu istniejących zakładów zagospodarowania odpadów do obowiązujących przepisów, w tym budowa nowych, modernizacja i rozbudowa istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji zastępczych przetwarzania odpadów w celu uzyskania statusu RIPOK

Kryteria wyboru projektu:

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dostępnym na stronie internetowej www.mazowia.eu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz realizowanych w ramach pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, a dla projektów realizowanych w ramach pomocy publicznej zgodnie z pułapem wynikającym z odpowiedniego wyliczenia wysokości rekompensaty, jednak nie więcej niż 85%.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

2 500 000 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 

2 500 000 EUR*

 

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie:

http://archiwum.rpo.mazowia.eu/aktualny-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-i-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie/aktualny-wzor-wniosku-o-dofinansowanie-i-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-dofinansowanie.html

Wzór umowy o dofinansowanie:

http://archiwum.rpo.mazowia.eu/wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-uchwala-zarzadu-wm-wraz-z-zalacznikami/wzor-umowy-o-dofinansowanie-projektu-uchwala-zarzadu-wm-wraz-z-zalacznikami.html

 

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Beneficjentom przysługuje prawo do następujących środków odwoławczych:

 • etap przedsądowy: protest – rozpatrywany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, tj. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych;

 • etap sądowy:

 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – po otrzymaniu informacji o oddaleniu protestu przez MJWPU, rozumianym jako wyczerpanie środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego – wyłącznie w zakresie zgodności
  z prawem czynności dokonywanych w zakresie oceny projektów.

 • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, której prawo
  wniesienia przysługuje zarówno wnioskodawcy, jak i IZ RPO WM oraz
  MJWPU.

Szczegółowe informacje w zakresie procedury odwoławczej zawarte zostały w dokumencie: Procedura odwoławcza dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zamieszczonym na stronie internetowej MJWPU www.mazowia.eu.

Ważne informacje:

 • W ramach konkursu wspierane będą tylko przedsięwzięcia zapisane w aktualnym „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”, obsługujące do 150 tys. Mieszkańców.

 • W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek

o dofinansowanie.

 • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca 2015 r.

 • W ramach konkursu będą mogły być realizowane projekty:

 • bez pomocy publicznej,

 • w ramach pomocy de minimis – na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych,

 • z pomocą publiczną – w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 lipca 2012 r. w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami oraz na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu
  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym oraz pod warunkiem przedstawienia wyliczenia rekompensaty przez wnioskodawców ubiegających się o wsparcie.

 • Początek okresu kwalifikowania wydatków: od 01.01.2010 r.,

 • W ramach niniejszego konkursu wydatkami niekwalifikowanymi jest m.in. zakup środków transportu, np. na cele transportu odpadów (grupa 7,
  zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie projektów znajdują się w regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu.

 

Linki

www.mazowia.eu

*Przewalutowania dokonuje się według kursu z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków unijnych.

ZAŁĄCZNIKI:

1.      Regulamin konkursu.

2.      Ogłoszenie konkursowe.

3.      Wytyczne do studium wykonalności.

4.      Wzór formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (załącznik 1a).

5.      Wzór zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (załącznik 1b).

6.      Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

7.      Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, będący załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

8.      Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu.

9.      Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej/pomocy de minimis na planowane przedsięwzięcie.

10.    Wzór oświadczenia o uzyskaniu/nieuzyskaniu innych środków publicznych (poza rekompensatą) na prowadzenie działalności w zakresie usług w ogólnym interesie gospodarczym.

11.    Wzór oświadczenia wraz z ankietą o kwalifikowalności podatku VAT.

12.    Wzór oświadczenia, iż inwestycja nie spełnia definicji dużego projektu.

13.    Wzór oświadczenia dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

14.    Wzór ankiety dotyczącej wywiązywania się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska.

15.    Wzór umowy o dofinansowanie.

16.    Wzór harmonogramu wydatków.

17.    Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu.

18.    Wzór harmonogramu realizacji zamówień publicznych w ramach projektu.

19.    Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu.

20.    Broszura informacyjną dotyczącą opłat środowiskowych.

21.    Instrukcja wypełniania wniosku.

22.    Zasady kwalifikowania wydatków.

23.    Wykaz kryteriów szczegółowych (punktowych).

24.    Uszczegółowienie RPOWM.


.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)

wydruk, pdf

Rejestr:

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.