Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Skład osobowy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Skład osobowy Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

1. Przewodniczący - przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

2. Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO

Wiesław Raboszuk – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

Zastępca Członka – Aleksandra Szwed – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

3. Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Agnieszka Rypińska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Zastępca Członka – Leszek Król – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;

4. Trzech przedstawicieli powiatów z Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego

Sławomir Morawski – Starosta Ciechanowski

Zastępca Członka – Włodzimierz Wojnarowski – Starosta Mławski

Magdalena Biernacka – Starosta Nowodworski

Zastępca Członka – Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski

Bogdan Pągowski – Starosta Wyszkowski

Zastępca Członka – Roman Ochyński – Starosta Lipski

5. Sześciu przedstawicieli gmin z Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego

Stanisław Jastrzębski – Wójt Gminy Długosiodło

Zastępca Członka – Grażyna Wróblewska – Wójt Gminy Przasnysz

Grzegorz Benedykciński – Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Zastępca Członka – Wiesława Kwiatkowska – Burmistrz Miasta Milanówka

Tomasz Śmietanka – Burmistrz Miasta i Gminy Kozienice

Zastępca Członka – Piotr Papis – Wójt Gminy Klwów

Józef Kurek – Burmistrz Miasta Mszczonów

Zastępca Członka – Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Wójt Gminy Lesznowola

Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz – Wójt Gminy Repki

Zastępca Członka – Władysław Czarnecki – Wójt Gminy Gielniów

Andrzej Kurzela – Zastępca Prezydenta Miasta Pruszków

Zastępca Członka – Tomasz Dąbrowski – Burmistrz Miasta i Gminy Łomianki

6. Przedstawiciel wojewody

Dariusz Piątek – Wicewojewoda Mazowiecki

Zastępca Członka – Małgorzata Rutkowska – Kierownik Oddziału Kontroli w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

7. Przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego jako instytucji koordynującej RPO

Piotr Zygadło – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Zastępca Członka – Magdalena Skwarska - Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

8. Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki jako Instytucji Koordynującej proces lizboński w Polsce

Krystyna Wiaderny – Bidzińska – Radca Ministra w Departamencie Innowacji i Przemysłu - Ministerstwo Gospodarki

Zastępca Członka – Renata Znamirowska - Orzechowska – Główny Specjalista w Departamencie Innowacji i Przemysłu – Ministerstwo Gospodarki

9. Przedstawiciel Instytucji Certyfikującej lub Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji

Małgorzata Oleszczuk – Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Zastępca Członka – Agnieszka Kasznia-Polakowska – Kierownik Oddziału Systemu w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

10. Czterech przedstawicieli organizacji pracowników i organizacji pracodawców typowanych przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego

Sławomir Nowakowski – Konfederacja Pracodawców Polskich

Zastępca Członka – Andżelika Sarnowska – Konfederacja Pracodawców Polskich

Andrzej Kropiwnicki – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

Zastępca Członka – Waldemar Dubiński – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

Jerzy Wiśniewski – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Zastępca Członka – Ewa Miszczuk – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Wojciech Jabłoński – Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

Zastępca Członka – Anna Wolska – Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

11. Dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego

Marcin Wielgus – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Zastępca Członka – Alicja Polkowska – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Piotr Janowski – Związek Harcerstwa Polskiego

Zastępca Członka – Aleksandra Kupisz-Dynowska – Związek Harcerstwa Polskiego

12. Dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego z terenu województwa mazowieckiego

Piotr Nieznański – Fundacja WWF Polska

Zastępca Członka – Patrycja Romaniuk – Polska Zielona Sieć

Bartłomiej Tkaczyk – Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura

Zastępca Członka – Anna Sikora - Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura

13. Pięciu przedstawicieli środowiska akademicko – naukowego

prof. dr hab. Adam Koseski – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Zastępca Członka – dr Anna Misiak – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński – Politechnika Warszawska

Zastępca Członka – dr Irena Bielecka – Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Andrzej Lenart – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zastępca Członka - Anna Kula – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Mariusz Wielec – Kanclerz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zastępca Członka – Lubomiła Aksamit – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

doc. dr Zofia Skrzypczak – Uniwersytet Warszawski

Zastępca Członka – doc. dr Andrzej Rutkowski – Uniwersytet Warszawski

14. Trzech przedstawicieli Kościoła i związków wyznaniowych

ks. Roman Bagiński – Diecezja Płocka

Zastępca Członka – Tomasz Duch – Diecezja Płocka

ks. prałat Kazimierz Niemirka – Diecezja Siedlecka

Zastępca Członka – Amelia Andrzejczyk – Diecezja Siedlecka

ks. dr Zbigniew Zembrzuski – Archidiecezja Warszawska

Zastępca Członka – Marek Kamiński – Archidiecezja Warszawska

15. Przedstawiciel miasta stołecznego Warszawy

Maciej Fijałkowski – p.o. Dyrektora Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy

Zastępca Członka – Małgorzata Skura-Celej – Naczelnik Wydziału Projektów Drogowych Biura Funduszy Europejskich

16. Przedstawiciel Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Tomasz Krasowski – p.o. Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Zastępca Członka – Małgorzata Krzyżanowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 

W posiedzeniu KM RPO mogą brać także udział obserwatorzy bez prawa do głosowania:

1. Przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego jako instytucji do spraw koordynacji strategicznej

2. Przedstawiciele każdej z ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego[1]:

a) Unia Metropolii Polskich

b) Unia Miasteczek Polskich

c) Związek Gmin Wiejskich RP

d) Związek Miast Polskich

e) Związek Powiatów Polskich

f) Związek Województw RP

3. Przedstawiciel Urzędu Kontroli Skarbowej

4. Przedstawiciel Krajowej Jednostki Oceny

5. Przedstawiciel Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

6. Przedstawiciel ministra właściwego ds. finansów publicznych

7. Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

8. inne osoby na zaproszenie Przewodniczącego, w szczególności:

a) przedstawiciel Audytora Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

b) przedstawiciel Związku Banków Polskich

c) przedstawiciel Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

d) przedstawiciele właściwych Instytucji Zarządzających Programy Operacyjne

e) przedstawiciele innych ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej programem

 

W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć osoby z głosem doradczym, bez prawa do głosowania:

1. Przedstawiciel Komisji Europejskiej

2. Przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)

3. Przedstawiciel Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI)
[1] Wyłonionych na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner
banner banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.