Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Inicjatywa JESSICA

Informacje podstawowe

JESSICA (Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas) jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Celem inicjatywy jest wsparcie rozwoju obszarów miejskich oraz ich rewitalizacja w aspekcie ekonomicznym i społecznym. Współpraca zorientowana jest na zachowanie zintegrowanego podejścia w rozwoju miejskim, mającego na celu inwestowanie w sposób strategiczny i efektywny w miastach oraz szerzej pojętych terenach zurbanizowanych. Najważniejszym założeniem tego instrumentu jest umożliwienie wykorzystania części środków unijnych z funduszy strukturalnych w postaci zwrotnych inwestycji w projekty dotyczące trwałego rozwoju obszarów miejskich i przyczyniające się do ich wzrostu i atrakcyjności.

Mechanizm finansowy JESSICA polega na przekazaniu części alokacji programu operacyjnego do Funduszu Powierniczego, a następnie dofinansowaniu z Funduszu Powierniczego Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM). FROM to fundusze inwestujące w partnerstwa publiczno-prywatne i inne projekty miejskie poprzez zwrotne instrumenty finansowe, m.in. poprzez kredyty, gwarancje, wkłady kapitałowe etc. udzielane na atrakcyjnych warunkach.

Główne założenia JESSICA

 • Stworzenie Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich, które przekazywać będą środki projektom miejskim;
 • Możliwość wsparcia większej ilości inwestycji poprzez zastosowanie finansowania zwrotnego;
 • Promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, dodatkowe wkłady kapitałowe w formie pożyczek (Europejski Bank Inwestycyjny, inne instytucje finansowe i inwestorzy prywatni);
 • Długoterminowa strategia wykorzystania środków z funduszy strukturalnych;
 • Prostsze i bardziej elastyczne zarządzanie funduszami na rozwój obszarów miejskich;

Podpisanie Umowy o Finansowanie Funduszu Powierniczego JESSICA - kilknij tutaj

Na Inicjatywę JESSICA w Województwie Mazowieckim przeznaczone zostało 40 mln EUR tj. 159 948 000,00 PLN. Środki te pochodzić będą z  następujących Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013:

Działanie 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym” - 23 521 764,70 PLN, tj. 5 882 352,94 EUR. Kwota ta uwzględnia środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 19 993 500,00 PLN, tj. 5 milionów EUR, jak również krajowe środki uzupełniające w kwocie 3 528 264,70 PLN, tj. 882 352,94 EUR.

Działanie 4.3 “Ochrona powietrza, energetyka” - 68 213 117,65 PLN, tj.17 058 823,53 EUR. Kwota ta uwzględnia środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 57 981 150,00PLN, tj. 14,5 miliona EUR, jak również krajowe środki uzupełniające w kwocie 10 231 967,65  PLN, tj. 2 558 823,53 EUR.

Działanie 5.2 “Rewitalizacja miast” - 68 213 117,65 PLN, tj. 17 058 823,53 EUR. Kwota ta obejmuje środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 57 981 150,00PLN, tj. 14,5 miliona EUR, jak również krajowe środki uzupełniające w kwocie 10 231 967,65  PLN, tj. 2 558 823,53 EUR.

Potencjalne projekty

Co do zasady projekty realizowane w ramach Inicjatywy JESSICA powinny generować dochód. Ponadto, ze względu, iż inicjatywa JESSICA wykorzystuje część alokacji regionalnego programu operacyjnego projekty realizowane w ramach ww. inicjatywy muszą spełniać wszelkie wymagania z niego wynikające.

W ramach Inicjatywy JESSICA na Mazowszu na wsparcie mogą liczyć projekty z zakresu rewitalizacji miast, ochrony powietrza, bezpieczeństwa energetycznego, projekty dotyczące energii odnawialnej oraz projekty wpierające powiązania kooperacyjne o znaczeniu regionalnym.

Inicjatywa JESSICA jest dostępna zarówno dla projektów realizowanych przez podmioty publiczne, w partnerstwie publiczno-prywatnym, jak i tych realizowanych wyłącznie przez sektor prywatny.

Przykładowe potencjalne projekty z zakresu energetyki:termomodernizacje budynków, zarządzanie energią w miastach, instalacje solarów w budynkach, podniesienie jakości dostarczania ciepła, wymiana oświetlenia w miastach na energooszczędne, modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych etc.

Przykładowe potencjalne projekty z zakresu rewitalizacji miast:renowacja i adaptacja budynków na cele np. mieszkaniowe, biurowe, rewitalizacja terenów poprzemysłowych,renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, adaptacja, rekonstrukcja i renowacja budynków, przestrzeni publicznej oraz terenów przyległych dla celów edukacyjnych i społecznych; adaptacja, rekonstrukcja lub renowacja infrastruktury związanej z rozwojem turystyki, rekreacji i kultury; adaptacja, rekonstrukcja lub renowacja budynków, obiektów, dawnego wyposażenia przemysłowego oraz wojskowego i rozwój okolicznych terenów w celu nadania im nowych funkcji: usługowych, turystycznych, rekreacyjnych lub edukacyjnych; renowacja i rekonstrukcja infrastruktury technicznej, włącznie z: konstrukcją i naprawą systemów kanalizacyjnych oraz innych urządzeń wykorzystywanych do oczyszczania, gromadzenia, usuwania i transportu ścieków; organizacja przestrzeni publicznej: regeneracja i rozwój przestrzeni publicznej, włącznie z renowacją lub rekonstrukcją: placów, rynków, parków, placów zabaw, toalet publicznych, architektury krajobrazu miejskiego (np. tarasy, fontanny, ławki); miejsc poświęconych rekreacji oraz obszarów zielonych; utworzenie stref bezpieczeństwa oraz stref przeciwdziałania przestępczości w rejonach miejskich narażonych na patologie społeczne, włączając: konstrukcję lub renowację oświetlenia, zakup i wdrożenie systemów monitoringu

Przykładowe potencjalne projekty z zakresu wsparcia powiązań kooperacyjnych:wsparcie istniejącej bądź utworzenie inicjatywy klastrowej o charakterze regionalnym.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Inicjatywy JESSICA prosimy o kontakt z Panem Marcinem Wajdą (e-mail: marcin.wajda@mazovia.pl,
nr tel.: 22 511 74 04) – pracownikiem Departamentu Rozwoju Regionalnego i  Funduszy Europejskich UMWM lub Panem Michałem Kopeć  ( e-mail:michal.kopec@bgk.com.pl,
nr tel.: 22 522 94 57) – pracownikiem Banku Gospodarstwa Krajowego.

wydruk, pdf

Rejestr:

banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

banner
banner banner

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.